สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศวรรยา  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 1. นางสาวชัญญานุช  ลายเมฆ
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชราภรณ์  หนูกอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวปัญญรัตน์  คุณแขวน
2. นางสาวมนสิชา  เสาร์จันทร์
 
1. นางสาวสมกมล  มีดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.32 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผ่องใส
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายแฑนไท  เครือแก้ว
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกฤต  สีมาวัน
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายวิศิษฎ์ศักย์  คำเฮือง
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายนิมิตร  เลาหะตระกูล
 
1. MissWang   Chenshuang
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  โพธิ์สาชัย
 
1. นางสาวทัศนียา  จักขุพันธ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 4 1. นางสาวอิงฟ้า  คำแปล
 
1. นางสาวบังอร  ศรีเนตร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปภาพินท์  แผ้วไธสง
2. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
3. เด็กหญิงยูถิกา  พุ่มเพ็ชร
 
1. นางเกศรา  จันทร์แสง
2. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายณัชพล  อาภรณ์ศรี
2. นายธนภัทร  ภิรมย์
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา