สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  คำลอย
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงจิรัฐฐิติกาล  ใจหวัง
3. เด็กชายณัฐรัฐ  วิลา
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงดุนยาพร  เศษคง
2. เด็กหญิงศิริมณี  ไชยโพธิ์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ์  แก้วทอง
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นายสรวิชญ์  สว่างภพ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายเมธี  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  โสวรรณ์
2. เด็กชายธนศักดิ์  กลมพันธ์
3. เด็กชายธีรุตม์  สังข์สาลี
 
1. นางประพิศ  งางาม
2. นางพิศมัย  นันทวิสิทธิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.5 เงิน 9 1. นางสาวกชกร  แหล่งหล้า
2. นางสาวจุฑามาศ  ช่วยศรี
3. นางสาวฐิติพร  นิยม
 
1. นางสาวกรประภา  สระแก้ว
2. นางสาวจามจุรี  ซำบุญมี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยคำ
2. เด็กหญิงณฤดี  เกษกุล
3. เด็กหญิงธนัชชา   กำลังหาญ
4. เด็กหญิงธารทิพย์  สีเชียงหา
5. เด็กหญิงเศาวนิช  ศิริวาลย์
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นางสุพัตรา  อินลี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นางสาวชนิดา  บุตรมณี
2. นางสาวชลดา  ไพรบึง
3. นางสาวธีรกานต์  มณีสาร
4. นางสาวสรัลพร  บุญเนาว์
5. นางสาวสุดารัตน์  เสสสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร
2. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พัฒน์ฤกษ์สินธุ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เข็มทอง
3. นายบารมี  ไชยศรีษะ
4. เด็กหญิงศกลวรรณ  ศีรชาลี
5. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  บุญทศ
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 1. นางสาวทักษพร  รวมสา
 
1. นางปราณีต  ใจพร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  อุดร
2. นางสาวธารตะวัน  ไชยช่วย
 
1. นายพิเชฐ  อินลี
2. นายนายศักดิ์ชัย  อุไร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวพรจรินทร์  อินทะเสน
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายเจตน์  ประทุม
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวรมย์ธีรา  พันธะสา
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 16 1. นายวิศรุต  ศรีใส
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายชัยศิริ  บุญยงค์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ฝังสิมมา
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายศุภชัย  ถุงจันทร์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวูฒิ  เรืองสมบัติ
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายศุภชัย  ถุงจันทร์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงชัญณ์นภัส  พิริยะพรทวีเดช
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 10 1. นายสรรพวิท   สุจริต
 
1. MissWang   Hua
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรกมล  แก่นอ้วน
 
1. MissWang  Hua
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะมี
 
1. นางสาวอนัญญา  ยอดจักร์
 
26 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายคุปต์  สมพงษ์
2. นางสาวณัฐธิดา    พุ่มแก้ว
3. นายภาณุกฤษฏิ์  ตลับทอง
4. นายวราวุธ   ราโชติ
5. นางสาวศุทธินี  แสงอ่วม
 
1. นางสาวทัศนียา  จักขุพันธ์
2. นางศิริพร  นามจันทรา
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ศรบุญทอง
2. เด็กหญิงรักษิตา  ปุญญเนตร
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายปฏิพัฒน์  หาญสุทธิชัย
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายภูริพัฒน์  คำหล้า
2. เด็กชายรวิสุต  ทองละมุล
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายปฏิพัฒน์  หาญสุทธิชัย
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาววราภรณ์  โกกะพันธ์
2. นางสาวสุนิสา  ละมูล
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวธนัตตา  สาลี
2. นางสาวธิดารัตน์  สุดตา
3. นางสาวเบญจวรรณ  เงาศรี
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม