สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นางสาวเข็มมณี  ประสาร
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.2 เงิน 10 1. นางสาวอัญชลีภรณ์   รังษี
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอาทิติการณ์  ก่ำแก้ว
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐริกา  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราภา  ประพาฬ
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
 
1. นายสุริยัน  ขันทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาววลัยรักษ์  คำวงค์
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยอินทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มากมูล
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลชนก  ใต้โพธิ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เอโกบล
3. นางสาวสุดารัตน์  ชุมเมตร์
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
 
1. นายสุริยัน  ขันทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวน้ำทิพย์  อาบหิรัญ
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  โสพันธ์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายเจษฎา  บุญนิตย์
 
1. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวไอลดา  พวงราช
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ชำนิกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พิละ
2. เด็กหญิงปรางค์ฉาย  รุนอ่อน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  พาพิมพ์
2. นางสาวน้ำทิพย์  อาบหิรัญ
3. นางสาวพิศมัย  ดวงน้อย
 
1. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
2. นางสาวลดาวัลย์  ชำนิกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พรหมเมตตา
2. เด็กชายรัชชานนท์  เบ้าทอง
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วขันโท
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายเอกชัย  สาหินกอง
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวเทียนทอง  ดวงน้อย
 
1. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บำรุง
2. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
3. เด็กหญิงเข็มมณี  ประสาร
 
1. นางพวงเพชร  อาษาราช
2. นางสาวธนัชญา  สืบสิงห์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 1. นางสาวช่อผกา  ชัยชนะ
2. นางสาวนฤมล  ภิรมย์
3. นางสาวบุญมี   บุญสุข
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล
2. นางสมสถิตย์  พรมคำน้อย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชกร  คุณแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยา  ประกอบกิจ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วันสาย
 
1. นางพวงเพชร  อาษาราช
2. นางสาวสุนิตา  แสงดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรพิทักษ์  คำชาญ
2. เด็กชายภูวนาถ  ฉลูทอง
 
1. นายจำนงค์  ทองพูน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะวดี  เนาว์สุข
2. นายรุ่งทิวา  สมศรี
 
1. นางนันทิกานต์  มาลี
2. นางสาวนริศรา  ศรีวิจารย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  อินสุวรรณ
2. เด็กชายสมพร  พากเพียร
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.92 ทองแดง 8 1. เด็กชายคณิศร  เตธนศาล
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 -    
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาครินทร์
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  โภคา
3. เด็กชายธนภัทร  บุญโสภาพ
4. เด็กชายธวัชชัย  สุขส่ง
5. เด็กหญิงปานัทดา  ก่ำแก้ว
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นางสาวรุ่งนภา  คำถาวร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิติมา  มณีทอง
2. เด็กหญิงปรางฉาย  รุนอ่อน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ประจำ
4. เด็กชายอดิศักดิ์   ก่ำแก้ว
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธรรมเนียม
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิศารัตน์  เอโกบล
2. นายวรรณวิชัย  แก้วคำมิ่ง
3. นางสาววลัยรักษ์  คำวงศ์
4. นางสาวอรสา  พรหมวงษ์
5. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอนุศรา  หอมเหลือ
 
1. นายภัทรพล  อนุพันธ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.29 เงิน 7 1. เด็กชายธนธรณ์   ภูขีด
2. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
 
1. นายสานิตย์  สาไธสง
2. นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 1. นางสาววรารินทร์  นามปัญญา
2. นายอานนท์  ประจำ
 
1. นายสานิตย์  สาไธสง
2. นายสุริศักดิ์  จิตตะโคตร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 -    
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เมืองจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  วันดี
2. นายธราเทพ  ศรีเกษ
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวชนิกร  ด้วงทอง
2. นายทวีศักดิ์  การบรรจง
 
1. นางพรทิพย์  วันดี
2. นายธราเทพ  ศรีเกษ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศานต์ฤทัย  ก้อนชัยภูมิ
 
1. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
 
1. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุสภาค
 
1. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวสุกิรตา  สู่หา
 
1. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวโมลา
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 11 1. นางสาววิจิตรา  แสงชัย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักขณา  อินทร์แก้ว
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  กิ่งทอง
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์ด้วง
 
1. นางวิจิตรา  บุุญเย็น
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุติประไพ  สมจิตร์
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายองอาจ  ทองแท่น
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเชย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณิภา  แดนรัก
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำถาวร
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เสนา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำถาวร
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวโมลา
2. เด็กหญิงนิรชา  โยสีทา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จำนงค์ศิลป์
4. เด็กหญิงสิรินภา  ศรีบัวบาน
5. เด็กชายเจษฎา  จวงการ
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิศารัตน์  เอโกบล
2. นายวรรณวิชัย  แก้วคำมิ่ง
3. นางสาววลัยรักษ์  คำวงศ์
4. นางสาวอรสา  พรหมวงษ์
5. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญยอ
2. เด็กหญิงปิยะดา  จวงสังข์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ศิริเทศ
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
2. นายสุริยัน  ขันทอง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวคำแก้ว  แสงธรรม
2. นางสาววิไลวรรณ  ใยแจ่ม
3. นางสาวสุพิชญา  บุญยอ
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
2. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษธีรพัทร์  พรหมคุณ
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สุขส่ง
 
1. นายถาวร  ชัยชนะ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราวรรณ  วราพุฒ
2. เด็กหญิงสุภาพร  หล้าอำพันธ์
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายจิรวัฒน์  จริวรรณ
2. นายวิทวัฒน์  ดวงไชย
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 8 1. เด็กชายภูวนาท  บุตรราช
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันแดง
 
1. นายถาวร  ชัยชนะ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  สูงยิ่ง
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทัดแก้ว
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  คุณแก้ว
2. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  บำรุง
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วขันโท
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนเกียรติ  ลีลานุวัฒน์
2. นายสรศักดิ์   ศิริการ
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจรินทร  โชติพงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  บำรุง
3. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิสา  ก้านเรือง
2. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงศรี
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวกมลชนก  ใต้โพธ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เอโกบล
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์วัตร
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไชยชิน
3. เด็กชายอนุชิต  ศิริการ
 
1. นายธราเทพ  ศรีเกษ
2. นายสานิตย์  สาไธสง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุสภาค
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช้อยวิเชียร
 
1. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิระวรรณ  อินทศร
2. นางสาวณัฐริกา   ดาทอง
3. นางสาววราพร  ชมภูจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสี
3. เด็กหญิงสิริธัญวรัตน์  แก้วกิ่ง
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะวดี  เนาว์สุข
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสำราญ
3. นางสาวอรอนงค์   เจียมเมืองปักษ์
 
1. นางสุภารัตน์  พะวงษ์
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภากร  ภาพิมพ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จำนงค์ศิลป์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์เพียง
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  พาพิมพ์
2. นายวิรัช  รัตนะวรรณ์
3. นางสาวเทียนทอง  ดวงน้อย
 
1. นางสุภารัตน์  พะวงษ์
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
75 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอโนชา  บัวชัย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
76 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
77 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรรณวิชัย  แก้วคำมิ่ง
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัศนี  วันยุมา
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา