สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอาทิติการณ์  ก่ำแก้ว
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐริกา  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาววลัยรักษ์  คำวงค์
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยอินทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มากมูล
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลชนก  ใต้โพธิ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เอโกบล
3. นางสาวสุดารัตน์  ชุมเมตร์
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวน้ำทิพย์  อาบหิรัญ
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  โสพันธ์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวไอลดา  พวงราช
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ชำนิกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พรหมเมตตา
2. เด็กชายรัชชานนท์  เบ้าทอง
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายเอกชัย  สาหินกอง
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวเทียนทอง  ดวงน้อย
 
1. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรพิทักษ์  คำชาญ
2. เด็กชายภูวนาถ  ฉลูทอง
 
1. นายจำนงค์  ทองพูน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.92 ทองแดง 8 1. เด็กชายคณิศร  เตธนศาล
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอนุศรา  หอมเหลือ
 
1. นายภัทรพล  อนุพันธ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวชนิกร  ด้วงทอง
2. นายทวีศักดิ์  การบรรจง
 
1. นางพรทิพย์  วันดี
2. นายธราเทพ  ศรีเกษ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 11 1. นางสาววิจิตรา  แสงชัย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณิภา  แดนรัก
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำถาวร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญยอ
2. เด็กหญิงปิยะดา  จวงสังข์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ศิริเทศ
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
2. นายสุริยัน  ขันทอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวกมลชนก  ใต้โพธ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เอโกบล
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช