สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.2 เงิน 10 1. นางสาวอัญชลีภรณ์   รังษี
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราภา  ประพาฬ
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
 
1. นายสุริยัน  ขันทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
 
1. นายสุริยัน  ขันทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายเจษฎา  บุญนิตย์
 
1. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วขันโท
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะวดี  เนาว์สุข
2. นายรุ่งทิวา  สมศรี
 
1. นางนันทิกานต์  มาลี
2. นางสาวนริศรา  ศรีวิจารย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.29 เงิน 7 1. เด็กชายธนธรณ์   ภูขีด
2. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
 
1. นายสานิตย์  สาไธสง
2. นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศานต์ฤทัย  ก้อนชัยภูมิ
 
1. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
 
1. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวสุกิรตา  สู่หา
 
1. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์ด้วง
 
1. นางวิจิตรา  บุุญเย็น
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเชย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวคำแก้ว  แสงธรรม
2. นางสาววิไลวรรณ  ใยแจ่ม
3. นางสาวสุพิชญา  บุญยอ
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
2. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราวรรณ  วราพุฒ
2. เด็กหญิงสุภาพร  หล้าอำพันธ์
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายจิรวัฒน์  จริวรรณ
2. นายวิทวัฒน์  ดวงไชย
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 8 1. เด็กชายภูวนาท  บุตรราช
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันแดง
 
1. นายถาวร  ชัยชนะ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วขันโท
 
1. นายยงยุทธ   สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุสภาค
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช้อยวิเชียร
 
1. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัศนี  วันยุมา
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา