สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นางสาวเข็มมณี  ประสาร
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พิละ
2. เด็กหญิงปรางค์ฉาย  รุนอ่อน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  พาพิมพ์
2. นางสาวน้ำทิพย์  อาบหิรัญ
3. นางสาวพิศมัย  ดวงน้อย
 
1. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
2. นางสาวลดาวัลย์  ชำนิกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชกร  คุณแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยา  ประกอบกิจ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วันสาย
 
1. นางพวงเพชร  อาษาราช
2. นางสาวสุนิตา  แสงดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  อินสุวรรณ
2. เด็กชายสมพร  พากเพียร
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 1. นางสาววรารินทร์  นามปัญญา
2. นายอานนท์  ประจำ
 
1. นายสานิตย์  สาไธสง
2. นายสุริศักดิ์  จิตตะโคตร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักขณา  อินทร์แก้ว
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุติประไพ  สมจิตร์
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายองอาจ  ทองแท่น
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เสนา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำถาวร
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิสา  ก้านเรือง
2. นางสาวอรุณรัตน์  จวงการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงศรี
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์วัตร
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ไชยชิน
3. เด็กชายอนุชิต  ศิริการ
 
1. นายธราเทพ  ศรีเกษ
2. นายสานิตย์  สาไธสง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิระวรรณ  อินทศร
2. นางสาวณัฐริกา   ดาทอง
3. นางสาววราพร  ชมภูจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสี
3. เด็กหญิงสิริธัญวรัตน์  แก้วกิ่ง
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะวดี  เนาว์สุข
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสำราญ
3. นางสาวอรอนงค์   เจียมเมืองปักษ์
 
1. นางสุภารัตน์  พะวงษ์
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภากร  ภาพิมพ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จำนงค์ศิลป์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์เพียง
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  พาพิมพ์
2. นายวิรัช  รัตนะวรรณ์
3. นางสาวเทียนทอง  ดวงน้อย
 
1. นางสุภารัตน์  พะวงษ์
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรรณวิชัย  แก้วคำมิ่ง
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา