สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชุ่มโสด
 
1. นางสาวธัญญลัษณ์  ทองเปลว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวมานิตา  มีพันธ์
 
1. นางสาวธัญญลัษณ์  ทองเปลว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีสมพร
 
1. นางสาวจิตสุภา  จันทะศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 61.66 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราภา  ปรางสุข
 
1. นางสาวจิตสุภา  จันทะศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิวิลัย  ภาพันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  บุญรอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวนิตยา  สาลีวงษ์
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรัชนีกร  มีพันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  บุญรอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวอารยา  จันทะโคตร
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัชฌา  ทองขาว
2. นางสาวรัตนา  มีพันธ์
3. นายวีรพงษ์  ช่างโม
 
1. นางสาววรรณนิศา  วันศรี
2. นางเกษมศรี  อินอะนันต์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายระพีวิชญ์  เขินไพร
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยภิบาล
 
1. นางสาววรรณนิศา  วันศรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปรีชา  สีดา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางสาววรรณนิศา  วันศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุมา
 
1. นางเบญญาภา  พิชัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายธีรโชติ  ทองใบ
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  จันทะโคตร
 
1. นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี
2. นางเบญญาภา  พิชัย
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพรศิริ  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีสมพร
 
1. นายบุญช่วย  ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตติยาภรณ์  นุขุนทด
2. นางสาวศิริพร  บุญช่วย
 
1. นายบุญช่วย  ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐพล  ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรราม  ศรีสมพร
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวณัฐยา  บุญช่วย
 
1. นายจิตรกร  สุทธิประภา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวดี  สาลีวงษ์
2. นางสาวศิริพร  บุญช่วย
3. นางสาวสำรวย  แขมคำ
 
1. นางสาวธัญญลัษณ์  ทองเปลว
2. นางสาวจิตสุภา  จันทะศรี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.25 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ปะตาทะโย
2. เด็กชายอัครชัย  กันติกา
 
1. นายนิพล  อุทัย
2. นายสุริยันต์  บัวพันธ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.83 ทอง 5 1. นายคุณากร  ศรีอำนาจ
2. นางสาวนางสาวสุวิมล  บุญยศ
3. นางสาวสุภาพร  นาวัน
 
1. นางสาวจินตนา  นิวาท
2. นายธนากร  พิกุลทอง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิระพงศ์  โคศรีสุทธิ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สีบ้านดู่
3. เด็กชายสุริยา  สาลีวงษ์
 
1. นายธนากร  พิกุลทอง
2. นางสาวจินตนา  นิวาท
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายณัฐวัฒน์  จันทะแจ่ม
2. นายธวัชชัย  จันทะโคตร
3. นายเกียรติศักดิ์  สาลี
 
1. นายธนากร  พิกุลทอง
2. นางสาวจินตนา  นิวาท
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรศิริ  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุมา
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีสมพร
 
1. นายบุญช่วย  ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  สาลีวงษ์
2. นางสาวบุษบา  วงศ์ชนะ
3. นางสาวสำรวย  แขมคำ
 
1. นายบุญช่วย  ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนินาถ  จุมพิต
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงวาสนา  การะเกษ
 
1. นางสาวจินตนา  นิวาท
2. นายธนากร  พิกุลทอง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวรพร  จันทะโคตร
2. นางสาวสุวรรณา  ภาพันธ์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  สุมา
 
1. นางสาวจินตนา  นิวาท
2. นายธนากร  พิกุลทอง