สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรัชนีกร  มีพันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  บุญรอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัชฌา  ทองขาว
2. นางสาวรัตนา  มีพันธ์
3. นายวีรพงษ์  ช่างโม
 
1. นางสาววรรณนิศา  วันศรี
2. นางเกษมศรี  อินอะนันต์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพรศิริ  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีสมพร
 
1. นายบุญช่วย  ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร