สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวมานิตา  มีพันธ์
 
1. นางสาวธัญญลัษณ์  ทองเปลว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายธีรโชติ  ทองใบ
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  จันทะโคตร
 
1. นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี
2. นางเบญญาภา  พิชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.25 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ปะตาทะโย
2. เด็กชายอัครชัย  กันติกา
 
1. นายนิพล  อุทัย
2. นายสุริยันต์  บัวพันธ์