สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุมา
 
1. นางเบญญาภา  พิชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐพล  ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรราม  ศรีสมพร
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวณัฐยา  บุญช่วย
 
1. นายจิตรกร  สุทธิประภา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.83 ทอง 5 1. นายคุณากร  ศรีอำนาจ
2. นางสาวนางสาวสุวิมล  บุญยศ
3. นางสาวสุภาพร  นาวัน
 
1. นางสาวจินตนา  นิวาท
2. นายธนากร  พิกุลทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายณัฐวัฒน์  จันทะแจ่ม
2. นายธวัชชัย  จันทะโคตร
3. นายเกียรติศักดิ์  สาลี
 
1. นายธนากร  พิกุลทอง
2. นางสาวจินตนา  นิวาท
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  สาลีวงษ์
2. นางสาวบุษบา  วงศ์ชนะ
3. นางสาวสำรวย  แขมคำ
 
1. นายบุญช่วย  ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวรพร  จันทะโคตร
2. นางสาวสุวรรณา  ภาพันธ์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  สุมา
 
1. นางสาวจินตนา  นิวาท
2. นายธนากร  พิกุลทอง