สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  นุ่มนวล
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โสภะสาระ
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  น้อยจัตุรัส
 
1. นางสาวจันทร์เพชร  ผักไหม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษรา  คงบี้
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองพาศ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวไข
 
1. นางสาวจันทร์เพชร  ผักไหม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  อนนท์ลา
 
1. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  พิมพา
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  อนนท์ลา
3. เด็กหญิงศิรินญา  พรมรินทร์
 
1. นายอภิชาติ   ไตรพรม
2. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขจันทร์
 
1. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงพรม
2. เด็กหญิงธันยา  ธรรมดา
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  ปะโวทะโก
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
2. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงดารุณี  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กัยาวงค์
3. เด็กชายสุวิทย์  พิณเสนาะ
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  ระวังชนม์
2. เด็กชายสายชล  เต่าทอง
3. เด็กหญิงโสรยา  สายปวน
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายมานะศักดิ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.28 ทองแดง 10 1. เด็กชายบุญเกิด  แสงดี
2. เด็กชายวิทวัส  สิงห์ท่าเมือง
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  นิลแสง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มั่นนา
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ชมชื่น
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โภคา
 
1. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
2. นางสาวอารีย์  พรมมา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนวล  บุญยศ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์วัง
3. เด็กหญิงชุติกานต์  คตชพันธ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  วันลิโก
5. เด็กหญิงวิมลมณ๊  หล้าธรรม
 
1. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
2. นางสาวประยูรศรี  บัวดก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรชพรรณ  กันณิกา
2. เด็กชายกฤษนัย  สาแย้ม
3. เด็กหญิงกันยา  คำศรี
4. เด็กหญิงชญากานท์  กี่กลาง
5. เด็กชายชรินทร์  เสมอ
6. เด็กชายทรงกิตติ  ศรีสะบุตร
7. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ก้านท้าว
8. เด็กหญิงปรียากร  หินกล้า
9. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์มา
10. เด็กชายพรพิชัย  พรมพุ้ย
11. เด็กหญิงภาวินี  ทัดแก้ว
12. เด็กหญิงรัชดาพร  สิทธร
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  รอสูงเนิน
14. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์คำ
15. เด็กหญิงวนิดา  พลรัตน์
16. เด็กชายศิริวัฒน์  นกพ่อง
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันติวงศ์
18. เด็กชายอภิชาติ  เกตุมาตย์
19. เด็กหญิงอริษา  ช้างเนียม
20. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  ทัดแก้ว
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางณิชาภา  รักษาศิริ
3. นางสาวประยูรศรี  บัวดก
4. นางสาวอารีย์  พรมมา
5. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียบหมั่น
 
1. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายทวีทรัพย์  มีแสง
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  หอมวัน
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 72.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธฺ์ชัย
2. เด็กหญิงรัญชนา  อ้วนสุด
3. เด็กหญิงรัตนาพร  สถานพงษ์
4. เด็กหญิงวรัญธร  โทธนบท
5. เด็กชายวีรยศ  ศรีลุน
6. เด็กชายสิทธิโชค  รัตนประพาฬ
7. เด็กหญิงสุกัลยา  แขมคำ
8. เด็กชายอดิศักดิ์  จำปาพันธ์
9. เด็กชายอนุรักษ์  วรรณทุมมา
10. เด็กชายอวยพร  สาลีธรรม
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
2. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
3. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุตราช
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุธาธรรม
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นายเสน่ห์  ดวงน้อย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฐานะวัน
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  อุดมฤทธฺ์
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  อัครชัยตระกูล
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันทกร  ศรีสุข
2. เด็กชายนนทกร  หอมวัน
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
2. นางสาวสุมาลี  สมใจ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทวัน  เกียงคำ
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษนัย  สาแย้ม
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  สดไสย
 
1. นางสาวสุมาลี  สมใจ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอนุธิดา  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณศิริ  ชัยเสน
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเปลว
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกองทอง  งามแสง
2. เด็กหญิงนันทิตา  ใยจิต
3. เด็กหญิงภาวิณี  ชนะพงษ์สิงห์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลากาง
5. เด็กหญิงสุนิสา  พิศวงศ์
6. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงศ์วรรณา
2. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด
3. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
4. นางสาวสุมาลี  สมใจ
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนอก
2. เด็กชายณรงศักดิ์  ผุยอุทา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตังอังคนันท์
4. เด็กชายปิยะพงษ์  โยธิคาร์
5. เด็กหญิงศศินา  วิษาเกษ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด
2. นางวรรณวิมล  โสพัฒน์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิบาลจอมมี
 
1. Mrs.Wang  gui ping
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. MissRuan  xiao yun
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  คะรังรัมย์
2. เด็กชายณภัทร  สมใจ
3. เด็กชายธนวัฒน์  อินทะนิล
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แซ่โฟ้ง
5. เด็กชายพงศ์ธร  อินทะเรืองศร
6. เด็กชายศราวุฒิ  คนึงหาญ
7. เด็กชายสุพจน์  พันธ์ขาว
8. เด็กชายอาทิตย์  มีผล
 
1. นายพิชาญ  ใยขันธ์
2. นางนิตยา  แพงศรี
3. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  รูปหมอก
2. เด็กหญิงสรารัตน์  สายธนู
3. เด็กหญิงสุชาดา  เมืองกลาง
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
2. นางสาวจันทร์เพชร  ผักไหม
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  กุลพันธ์
2. เด็กชายสุรชา  หาญธงชัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
2. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐชญา  โฉมยง
2. เด็กหญิงศศิมา  ธรรมชาติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
2. นายพิชาญ  ใยขันธ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78.98 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนี  บุญสิงห์
2. เด็กชายธนากร  ใยดี
3. เด็กหญิงอรทัย  เนื้อมี
 
1. นางลัดดา  บุญตา
2. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิชาติ  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  แว่นจันลา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
2. นายพิชาญ  ใยขันธ์
 
43 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หินเงิน
 
1. นายบุญเพ็ง  พรมศรี