สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โสภะสาระ
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขจันทร์
 
1. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.28 ทองแดง 10 1. เด็กชายบุญเกิด  แสงดี
2. เด็กชายวิทวัส  สิงห์ท่าเมือง
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุตราช
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุธาธรรม
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นายเสน่ห์  ดวงน้อย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  อุดมฤทธฺ์
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทวัน  เกียงคำ
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หินเงิน
 
1. นายบุญเพ็ง  พรมศรี