สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  อนนท์ลา
 
1. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงดารุณี  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กัยาวงค์
3. เด็กชายสุวิทย์  พิณเสนาะ
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนวล  บุญยศ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์วัง
3. เด็กหญิงชุติกานต์  คตชพันธ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  วันลิโก
5. เด็กหญิงวิมลมณ๊  หล้าธรรม
 
1. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
2. นางสาวประยูรศรี  บัวดก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียบหมั่น
 
1. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายทวีทรัพย์  มีแสง
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  หอมวัน
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 72.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธฺ์ชัย
2. เด็กหญิงรัญชนา  อ้วนสุด
3. เด็กหญิงรัตนาพร  สถานพงษ์
4. เด็กหญิงวรัญธร  โทธนบท
5. เด็กชายวีรยศ  ศรีลุน
6. เด็กชายสิทธิโชค  รัตนประพาฬ
7. เด็กหญิงสุกัลยา  แขมคำ
8. เด็กชายอดิศักดิ์  จำปาพันธ์
9. เด็กชายอนุรักษ์  วรรณทุมมา
10. เด็กชายอวยพร  สาลีธรรม
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
2. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
3. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฐานะวัน
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษนัย  สาแย้ม
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  สดไสย
 
1. นางสาวสุมาลี  สมใจ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเปลว
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  คะรังรัมย์
2. เด็กชายณภัทร  สมใจ
3. เด็กชายธนวัฒน์  อินทะนิล
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แซ่โฟ้ง
5. เด็กชายพงศ์ธร  อินทะเรืองศร
6. เด็กชายศราวุฒิ  คนึงหาญ
7. เด็กชายสุพจน์  พันธ์ขาว
8. เด็กชายอาทิตย์  มีผล
 
1. นายพิชาญ  ใยขันธ์
2. นางนิตยา  แพงศรี
3. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78.98 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนี  บุญสิงห์
2. เด็กชายธนากร  ใยดี
3. เด็กหญิงอรทัย  เนื้อมี
 
1. นางลัดดา  บุญตา
2. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน