สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 22 1. เด็กหญิงณการณ์  หมีเงิน
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 18 1. นางสาวสุจิตรา  ไชยมณี
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศิริประภา  อ่อนพันธ์์
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 1. นางสาวฐานมาศ  พงษ์พิละ
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญานิศ  ศิลาวงค์
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.66 เงิน 13 1. นางสาวฝนทิพย์  ชูชม
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชไมพร  ดอกไม้
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทูลภิรมย์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สาลี
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจารุวรรณ   สมบรรณ
2. นายอานนท์  ทองบุญ
3. นางสาวอิศริญา  บกน้อย
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ธงชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ธงชัย
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนุศรา  บุญเหลือง
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวสุพัตรา  ยอดมงคล
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทัพเป็นไทย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  โสดา
3. เด็กหญิงมาริสา  ศรีอินทร์
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
2. นางสาวศิริรัตน์  พงค์พีระ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  หล้าสงค์
2. เด็กหญิงปภัสสร  คำเคน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  กรมณี
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
2. นางสาวศิริรัตน์  พงค์พีระ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวลดาวัลย์  จันทกรณ์
2. นางสาวสิริมล  สันพินิจ
3. นางสาวอรษา  ประทุมมา
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
2. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายศุภมิตร  ทิพโชติ
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นายประยงค์  จิตรมั่น
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงฐาปนี  คันศร
2. เด็กหญิงพรรภษา  เกษมรัตนพาณิชย์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  งามสมเนตร
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นายพีรธร  คำล้วน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 18 1. นายธวัฒน์ชัย  โสพันธ์
2. นายนพรัตน์  เอกวงษา
3. นางสาวสุธาทิพย์  ร่มโพธิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
2. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ปัชชาบุตร
2. เด็กหญิงมาลัยทิพย์  ดวงใจ
3. เด็กหญิงวรรณษา  ประจักษ์จิตร
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงผลิดา  สมหอม
2. เด็กหญิงอทิตญา  พิเคราะห์
3. เด็กหญิงอรนุช  พวงอ่อน
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายมนตรี  หล้าสงค์
2. นางสาวอมรรัตน์  เมืองชัย
3. นางสาวอรพรรณ  โพธิวัฒน์
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  อินธรรม
2. เด็กหญิงนันธพร  ห้วยจันทร์
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรวดี  จังอินทร์
2. นางสาวพลอยวันเพ็ญ  จันไทย
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  คันศร
2. เด็กชายอภิสิทธ์  พัดทอง
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษนัย  แสงทุย
2. เด็กชายคุณากร  จันทกรณ์
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  ดีบุตร
2. นางสาวกุลนันท์  ชินรัตน์
3. นางสาวณัฐธิภรณ์  พละหงษ์
4. นางสาวศิรินภา  อินทร์ธรรม
5. นางสาวอนิตา  ลุนจันทร์
 
1. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.29 เงิน 26 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เกษี
2. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งเกษ
 
1. นางสาวอุดมจินดา  เสนา
2. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.4 ทอง 10 1. นายฐิติพงษ์  เถระพันธ์
2. นางสาวไพรินทร์  บุญภา
 
1. นางสาวอุดมจินดา  เสนา
2. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรภา  โคษา
2. เด็กหญิงปารวี  ชัยชาญ
 
1. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร
2. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายกฤษณะ  ขันบุญ
2. นายฐิติพงษ์  เถระพันธ์
 
1. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร
2. นายดุลยเทพ  ไกรรักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุระสิทธิ์  หุ่นทอง
 
1. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธงชัย  เพ็งภา
 
1. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หนูยี่
 
1. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์งาม
2. เด็กชายอัครวิชย์  คำเอี่ยม
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์  อินทะเสน
2. นายญาณากรณ์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เขียนวงศ์
2. เด็กหญิงสายธาร  คำพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ดาสันทัด
2. เด็กชายทินกร  จันทะกรณ์
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นางสาวจารุวรรณ  อัศวภูมิ
2. นางสาวพรชิตา  สิริราญ
3. นางสาวมะลิวัลย์  วรพันธ์
4. นางสาวรุ่งลัดดา  ปินะเต
5. นายวีรชน  ไชยปัญญา
6. นางสาวสุภาวดี  พื้นสวรรค์
 
1. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
2. นางสุมิตตา  เกษร
3. นายพีรธร  คำล้วน
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิศร  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงช่อผกา  แพ่งพนม
3. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งเกษ
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายชาญณรงค์  ศรีไชย
2. นางสาวนิตยา  สาสังข์
3. นางสาวสุดารัตน์  คำเอี่ยม
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นายวิจัย  พวงอก