สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจารุวรรณ   สมบรรณ
2. นายอานนท์  ทองบุญ
3. นางสาวอิศริญา  บกน้อย
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงฐาปนี  คันศร
2. เด็กหญิงพรรภษา  เกษมรัตนพาณิชย์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  งามสมเนตร
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นายพีรธร  คำล้วน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 18 1. นายธวัฒน์ชัย  โสพันธ์
2. นายนพรัตน์  เอกวงษา
3. นางสาวสุธาทิพย์  ร่มโพธิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
2. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษนัย  แสงทุย
2. เด็กชายคุณากร  จันทกรณ์
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา