สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศิริประภา  อ่อนพันธ์์
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 1. นางสาวฐานมาศ  พงษ์พิละ
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชไมพร  ดอกไม้
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทูลภิรมย์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สาลี
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกานต์สุดา  หล้าสงค์
2. เด็กหญิงปภัสสร  คำเคน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  กรมณี
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
2. นางสาวศิริรัตน์  พงค์พีระ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นายประยงค์  จิตรมั่น
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายมนตรี  หล้าสงค์
2. นางสาวอมรรัตน์  เมืองชัย
3. นางสาวอรพรรณ  โพธิวัฒน์
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายกฤษณะ  ขันบุญ
2. นายฐิติพงษ์  เถระพันธ์
 
1. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร
2. นายดุลยเทพ  ไกรรักษ์