สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 22 1. เด็กหญิงณการณ์  หมีเงิน
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.66 เงิน 13 1. นางสาวฝนทิพย์  ชูชม
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนุศรา  บุญเหลือง
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวสุพัตรา  ยอดมงคล
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายศุภมิตร  ทิพโชติ
 
1. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ปัชชาบุตร
2. เด็กหญิงมาลัยทิพย์  ดวงใจ
3. เด็กหญิงวรรณษา  ประจักษ์จิตร
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงผลิดา  สมหอม
2. เด็กหญิงอทิตญา  พิเคราะห์
3. เด็กหญิงอรนุช  พวงอ่อน
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.29 เงิน 26 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เกษี
2. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งเกษ
 
1. นางสาวอุดมจินดา  เสนา
2. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรภา  โคษา
2. เด็กหญิงปารวี  ชัยชาญ
 
1. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร
2. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์งาม
2. เด็กชายอัครวิชย์  คำเอี่ยม
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ดาสันทัด
2. เด็กชายทินกร  จันทะกรณ์
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร