สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 18 1. นางสาวสุจิตรา  ไชยมณี
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ธงชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ธงชัย
 
1. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวลดาวัลย์  จันทกรณ์
2. นางสาวสิริมล  สันพินิจ
3. นางสาวอรษา  ประทุมมา
 
1. นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี
2. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  อินธรรม
2. เด็กหญิงนันธพร  ห้วยจันทร์
 
1. นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  คันศร
2. เด็กชายอภิสิทธ์  พัดทอง
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.4 ทอง 10 1. นายฐิติพงษ์  เถระพันธ์
2. นางสาวไพรินทร์  บุญภา
 
1. นางสาวอุดมจินดา  เสนา
2. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์  อินทะเสน
2. นายญาณากรณ์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เขียนวงศ์
2. เด็กหญิงสายธาร  คำพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นางสาวจารุวรรณ  อัศวภูมิ
2. นางสาวพรชิตา  สิริราญ
3. นางสาวมะลิวัลย์  วรพันธ์
4. นางสาวรุ่งลัดดา  ปินะเต
5. นายวีรชน  ไชยปัญญา
6. นางสาวสุภาวดี  พื้นสวรรค์
 
1. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
2. นางสุมิตตา  เกษร
3. นายพีรธร  คำล้วน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิศร  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงช่อผกา  แพ่งพนม
3. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งเกษ
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายชาญณรงค์  ศรีไชย
2. นางสาวนิตยา  สาสังข์
3. นางสาวสุดารัตน์  คำเอี่ยม
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นายวิจัย  พวงอก