สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นางสาวศิรินทรา  สุขใจ
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตา  เทพเรียน
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวงสุดา  นาห่อม
2. เด็กหญิงสุมิลตรา   แก้วกำพล
3. นางสาวอรวรรณ  พัทธเสมา
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐานมาศ  สิงห์โท
2. นางสาวภัทราพร  ทองสุทธิ์
3. นางสาวเวธนี  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
2. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธวัชชัย  นากรณ์
2. นายพีรพล  จำปาป่า
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  น้อยทรง
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพพิศร์  เวียงเหล็ก
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์  สายแวว
2. เด็กชายสุรพล  เทพจันดา
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
 
1. นายธวัชชัย   โคตรพันธ์
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   กมล
2. เด็กหญิงฐาปนิน  เทพจันดา
3. เด็กหญิงปราถนา  กุดวงแก้ว
 
1. นางสุพิศ  บุตรดา
2. นายธวัชชัย   โคตรพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐวัฒน์  เขิบสูงเนิน
2. เด็กชายอภิชาติ  เทพจันดา
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69.93 ทองแดง 4 1. นายพีระภัทร  ศรีคำ
2. นายไชยยงค์  สุนา
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นาห่อม
 
1. นายชรินทร์  ขันติวงศ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นางสาวสติมา  แก้วพิลา
 
1. นายชรินทร์  ขันติวงศ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคชาภรณ์  ตุ่มไทย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  รวมรัตน์
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
2. นายชรินทร์  ขันติวงศ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 5 1. นายดำรงค์  สุโพธิ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
2. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  วังสอง
2. เด็กหญิงใบตอง  ธรรมวัฒน์
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชาญชัย  บุณยางกูร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวจิรนันท์  ธวัชวิเชียร
2. นางสาวพรไพลิน  ศรีโคตร
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชาญชัย  บุณยางกูร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรรษา
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวิมล  ทองกลม
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองสุทธิ์
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. นางสาวอรวรรณ  พัทธเสมา
2. เด็กหญิงอารียา  เข่งหล้า
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 1. เด็กชายวายุ  จันทพันธ์
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 4 1. นายณรงค์  ละออ
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. นางสาวอาทิตยา  ต้นทัพไทย
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 10 1. นางสาวศิพาลักษณ์  แซ่ตัน
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวายุ  จันทพันธ์
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายผดุงเกียรติ  โพธิ์งาม
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  คำภีระ
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยางโสม
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายประกาศิต  สายรัตน์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุศรา  ถ้วยทอง
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวอินทิรา  โยธา
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนนทชัย  อาจศรี
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายผดุงเกียรติ  โพธิ์งาม
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองสุทธิ์
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรักพิมาน์  สุโพธิ์
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิระพัฒน์  จิตตะวงค์
2. นายปฏิมากร  บุญเชิด
3. นายมีชัย  ศรีคำ
4. นายอนุชา  สังกะสี
5. เด็กชายไชยยา  เถื่อนสุภา
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรี  ทองสุทธิ์
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีสมุทร
2. นางสาวปิยธิดา  ค้ำคูณ
3. นางสาวพรทิพย์  สีคำ
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
2. นายสมัคร   มนตรี
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนนันท์  กัญญาศรี
2. เด็กชายวิทวัส  คำภีระ
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิราวัฒน์  อุทก
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองสุทธิ์
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายรชต  ปักการะสังข์
2. นางสาวศิวพร  กมล
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  โถทอง
2. นางสาวยุพาพร  รับมณีย์
3. นางสาววันทนา  กตะศิลา
 
1. นายกานต์  เวียงเหล็ก
2. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กชายคณุตม์  กมล
2. เด็กชายภวัติ  รอดเกิด
3. เด็กชายศุภกิจ  ทองด้วง
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชรินทร์  ขันติวงศ์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  จำเริญ
2. นายณัฐวุฒิ  ยินดี
3. นางสาวเวธนี  ค้ำคูณ
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายวชิรพงษ์  จันทองแท้
2. เด็กชายวัชระ  จันทองแท้
3. เด็กชายวัฒนา  แผ่นศิลา
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยางโสม
2. นางสาวฐานมาศ  สิงห์โท
3. นางสาวภัทราพร  ทองสุทธิ์
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสุวิมล  สีคำ
3. เด็กหญิงอนุศรา  กุมรัตน์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  มาตรมูลตรี
2. นางสาวสุธีมา  รอดมั่น
3. นางสาวอัฐพร  นนทวงษ์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
50 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแสนชัย  ทองสุทธิ์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรำไพ  วงศ์คำ
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมันฑรีพร  กุมาละ
 
1. นางสาวธนารักษ์  ไชยงาม
 
53 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญทอง
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
54 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรงค์  ละออ
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
55 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติชัย  เสือทอง
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
56 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐิติการ  จันภักดี
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
57 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรธร  สุภาพ
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
58 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายโชคชัย  อ้วนศรี
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
59 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายคณิน  กมล
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
60 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจงรักษ์  พรมสุรินทร์
 
1. นายดนัย  เสาโมก