สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวงสุดา  นาห่อม
2. เด็กหญิงสุมิลตรา   แก้วกำพล
3. นางสาวอรวรรณ  พัทธเสมา
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  น้อยทรง
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพพิศร์  เวียงเหล็ก
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นาห่อม
 
1. นายชรินทร์  ขันติวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นางสาวสติมา  แก้วพิลา
 
1. นายชรินทร์  ขันติวงศ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  วังสอง
2. เด็กหญิงใบตอง  ธรรมวัฒน์
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชาญชัย  บุณยางกูร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรรษา
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวิมล  ทองกลม
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองสุทธิ์
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 1. เด็กชายวายุ  จันทพันธ์
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 4 1. นายณรงค์  ละออ
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. นางสาวอาทิตยา  ต้นทัพไทย
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 10 1. นางสาวศิพาลักษณ์  แซ่ตัน
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุศรา  ถ้วยทอง
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายผดุงเกียรติ  โพธิ์งาม
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีสมุทร
2. นางสาวปิยธิดา  ค้ำคูณ
3. นางสาวพรทิพย์  สีคำ
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
2. นายสมัคร   มนตรี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนนันท์  กัญญาศรี
2. เด็กชายวิทวัส  คำภีระ
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายวชิรพงษ์  จันทองแท้
2. เด็กชายวัชระ  จันทองแท้
3. เด็กชายวัฒนา  แผ่นศิลา
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติชัย  เสือทอง
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรธร  สุภาพ
 
1. นายดนัย  เสาโมก