สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นางสาวศิรินทรา  สุขใจ
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตา  เทพเรียน
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐานมาศ  สิงห์โท
2. นางสาวภัทราพร  ทองสุทธิ์
3. นางสาวเวธนี  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวพิรพร  แสวงผล
2. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์  สายแวว
2. เด็กชายสุรพล  เทพจันดา
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
 
1. นายธวัชชัย   โคตรพันธ์
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   กมล
2. เด็กหญิงฐาปนิน  เทพจันดา
3. เด็กหญิงปราถนา  กุดวงแก้ว
 
1. นางสุพิศ  บุตรดา
2. นายธวัชชัย   โคตรพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคชาภรณ์  ตุ่มไทย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  รวมรัตน์
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
2. นายชรินทร์  ขันติวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 5 1. นายดำรงค์  สุโพธิ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
2. นางสาวกุลนาถ  ทองคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. นางสาวอรวรรณ  พัทธเสมา
2. เด็กหญิงอารียา  เข่งหล้า
 
1. นางพิสมัย  ทองอาบ
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวายุ  จันทพันธ์
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายผดุงเกียรติ  โพธิ์งาม
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  คำภีระ
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยางโสม
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายประกาศิต  สายรัตน์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวอินทิรา  โยธา
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนนทชัย  อาจศรี
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองสุทธิ์
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรักพิมาน์  สุโพธิ์
 
1. นายสมัคร   มนตรี
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิระพัฒน์  จิตตะวงค์
2. นายปฏิมากร  บุญเชิด
3. นายมีชัย  ศรีคำ
4. นายอนุชา  สังกะสี
5. เด็กชายไชยยา  เถื่อนสุภา
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรี  ทองสุทธิ์
 
1. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  โถทอง
2. นางสาวยุพาพร  รับมณีย์
3. นางสาววันทนา  กตะศิลา
 
1. นายกานต์  เวียงเหล็ก
2. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กชายคณุตม์  กมล
2. เด็กชายภวัติ  รอดเกิด
3. เด็กชายศุภกิจ  ทองด้วง
 
1. นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน
2. นายชรินทร์  ขันติวงศ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  จำเริญ
2. นายณัฐวุฒิ  ยินดี
3. นางสาวเวธนี  ค้ำคูณ
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสุวิมล  สีคำ
3. เด็กหญิงอนุศรา  กุมรัตน์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  มาตรมูลตรี
2. นางสาวสุธีมา  รอดมั่น
3. นางสาวอัฐพร  นนทวงษ์
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแสนชัย  ทองสุทธิ์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรำไพ  วงศ์คำ
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมันฑรีพร  กุมาละ
 
1. นางสาวธนารักษ์  ไชยงาม
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญทอง
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรงค์  ละออ
 
1. นายดนัย  เสาโมก
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายโชคชัย  อ้วนศรี
 
1. นายดนัย  เสาโมก