สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพสุณี  จันทาทอง
2. เด็กหญิงศศินา  มะลิลา
3. เด็กชายไชยวัฒน์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางณัจฉรียา  ทำทอง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 18 1. นางสาวชลดา  สาลี
2. นางสาวสุทธิกานต์  บุญเลี้ยง
3. นางสาวสุภาภรณ์  ทองโคตร
 
1. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
2. นางสาวธัญญารัตน์  ป้องกัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบัญชา  พระโนมัย
2. เด็กชายปกาศิต  สมภาวะ
 
1. นางสาวรินดา  พูลสว่าง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 6 1. นางสาวภัทรา  มะลารวมรักษ์
2. นายศราวุฒิ  จันทะเสน
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีเสริม
2. เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์สาย
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์แก้ว
2. เด็กชายสุวัฒน์  ดุษะนอก
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง