สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์แก้ว
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราพร  บุดดีสุข
 
1. นางสาวเมษยา  สารภาพ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนพร  โง่นสุข
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  โพธิ์พุ่ม
3. เด็กหญิงเอ็นดู  ชาวตระการ
 
1. นางสาวนาถยา  ไชยคุณ
2. นางสาวอรัญญา  กาทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.59 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรรชัย  แสงใส
2. เด็กชายกฤษฎา  จันทะวิชัย
 
1. นางสาวกรรณิกา  หอมดวงศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัทธมน  สิทธิ์ตา
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง