สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นางสาวสุนิสา  วงค์เสริฐ
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวนันทวดี  นรดิษฐ์
2. นางสาวปฏิญญา  จันประสิทธิ์
3. นางสาววรดา  สังข์ลา
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวกรกนก  สาลี
2. นางสาวศิริรัตน์  ทิพย์รักษา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีรินทร์
 
1. นางสาวนาถยา  ไชยคุณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะกร  ออมสิน
2. เด็กชายวาธิต  คณะวงศ์
3. เด็กชายอรรถพล  อุทธา
 
1. นางสาวกรรณิกา  หอมดวงศรี
2. นางสาวศรวณีย์  ลาเต
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.25 เงิน 5 1. นางสาวจุฑาพร  สอนสา
2. นายพิสิษฐ์  ศรไชย
3. นางสาววราภรณ์  ลาสว่าง
 
1. นางสาวศรวณีย์  ลาเต
2. นางสาวกรรณิกา  หอมดวงศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 5 1. นางสาวพรพิมล  ปัดป้อง
2. นายวีระศักดิ์   บุญมี
3. นางสาวเจนจิรา  ปัทมะ
 
1. นางสาวรินดา  พูลสว่าง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.86 เงิน 6 1. นายธรรมชาติ  มะลิงาม
2. นายเจริญพงษ์  โอวาท
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชโลธร  ทีคำ
2. เด็กหญิงณัฐลดา  อุปการะ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญมา
4. เด็กหญิงนัยนา  เบ้าคำ
5. เด็กหญิงศรัญญา  เนตรใส
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไกรษี
2. นายประจักษ์  ติมรัมย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 6 1. นายธวัช   ธนที
2. นางสาวธิดารัตน์  มีศรี
3. นางสาวปนัดดา  บัวลอย
4. นางสาววรรณภา  สิงห์ภิรมย์
5. นายสมพล  วิลา
 
1. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
2. นางพชรมน  ศิลาชัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.86 เงิน 21 1. เด็กหญิงจุฬาภัทร  ศรีเสริม
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขศรี
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงธาริณี  คำแพง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายณัฐพล  แอนโก
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 7 1. เด็กชายไพสิฐ  ว่องไว
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 14 1. นางสาวปิยนารถ  สะอาด
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.25 เงิน 13 1. นางสาวปิยนารถ  สะอาด
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
17 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุกัญญ์  ทองหลอม
2. นางสาวธัญญารัตน์  จันทรากรณ์
3. นางสาวน้ำทิพย์  สิงห์สาย
4. นางสาวพรวิมล  บุดดี
5. นางสาววรินรัตน์  นามโคตร
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  อารีย์
2. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พรมตา
2. เด็กชายปองพล  เพชรใส
3. เด็กหญิงศศิธร  โพธิราช
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
2. นางสาววิไลลักษณ์  เหมือนเหลา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บำรุงนาม
2. เด็กชายภัทรวุฒิ  นารีธีรากุล
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 25 1. เด็กชายชุติชัย  ลิม
2. เด็กชายธงชัย  ฆ้องนอก
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายธีรภัทร์  ทิพย์รักษา
2. นายปฏิภาณ  ขันทอง
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง