สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ชูสวัสดิ์
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 14 1. นางสาวอภิชยา   แสงจันดา
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวเกษมณี  พิทักษ์
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญศรี
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  เกษหงษ์
2. เด็กหญิงศศิณัฐ  บุดศรีพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ทิพย์รักษา
 
1. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงทักศิณา  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงปณิดา  กรศรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวธนพร  ชาติมนตรี
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สำราญ
3. นางสาวพรสวรรค์  ภูนามูล
 
1. นางสาวเมษยา  สารภาพ
2. นายแสงจันทร์  ศรีเสน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรานันท์  วงศ์สิน
2. เด็กหญิงณิชนันท์  พื้นผา
 
1. นางสาวศตนันท์  จันทร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกมล  สายธนนู
 
1. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรินทร์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายที
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุขทวี
3. เด็กหญิงสุจิรา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
2. นางสาวรินดา  พูลสว่าง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  อารีย์
2. เด็กหญิงสรารัตน์  วาเลนัง
3. เด็กหญิงอารี  สุนสาย
 
1. นางสาวณาตยา  ศรีเสริม
2. นางสาวธัญญารัตน์  ป้องกัน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลินี  นามโนรินทร์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญส่ง
3. นางสาวปิยวรรณ  เสนคราม
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชาญวิทย์  ศรีแก้ว
2. เด็กชายอิสระชัย  อุราเลิศ
 
1. นายนคร  กาทอง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ป้องกัน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลฤดี  สิมมณี
2. เด็กหญิงปณิสรา  สระโคตร
3. เด็กหญิงภัสสร  แสงสิงห์
4. เด็กหญิงศิริยากร  ทิพย์รักษา
5. เด็กหญิงสระหวี  โสวรรณะ
 
1. นางสาวปรีชญา  พื้นผา
2. นางสาวจุฑารัตน์  สีหราช
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวจามจุรี  บุญเชิญ
2. นางสาวฐิติมา   อัมพรศรี
3. นางสาววรรณิภา  ทิพย์รักษา
4. นางสาวศิริกัลยา  พิมพ์ปรุ
5. นางสาวสุทธิกานต์  แสงสิงห์
 
1. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
2. นางบุญช่วย  พื้นผา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 1. นางสาวปวีณา  พละศักดิ์
2. นางสาวสกุลตลา  ว่องไว
3. นางสาวสุดารัตน์  พรมตา
4. นางสาวสุวัจณี  สิมมา
5. นางสาวแก้วกัลญา  โคตรเจริญ
 
1. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
2. นายวิทวัส  บุญมาก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงประกาย  วงค์แสง
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ทิพย์รักษา
4. เด็กหญิงวาสินี  วงค์แสง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  อนันต์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไกรษี
2. นางสาววิลาสิณี  ศรียะลา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สังคะสาย
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพวรรณ  จิกจีน
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 11 1. นางสาวรัตติกาล  ไกลพล
2. นายสุรชัย  อนันต์
 
1. นางสาวปรีชญา  พื้นผา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูเงิน
2. เด็กหญิงจุลณี  มะลิลา
3. เด็กหญิงณัฐวิการ์  ธาตุทอง
4. เด็กหญิงนราวัลย์  เกตุศิริ
5. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทองสุ
6. เด็กหญิงวิภาวี  อัญชลีอารียะ
7. เด็กหญิงศศิธร  อัมพรศรี
8. เด็กหญิงสุพิศตรา  ฤทธิพรม
9. เด็กหญิงสุวรรณี  จันทราช
10. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
2. นางชณุตพร  ทัดเทียม
3. นางสาวกรปภา  พรรณาทรัพย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. นายทวีรัตน์  พรมตา
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาววิมลรัตน์  แสนทวีสุข
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  ลีเหลี่ยม
2. เด็กชายภูวดล  บุตรศรีพันธ์
3. เด็กชายสหวัฒน์  คำตา
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวนากร  ภูภักดี
2. นายวันชนะ  ทองสุ
3. นายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยมงคล  ทาลา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สระน้ำ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริชัย  ทาลา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช  วรจักร
 
1. นายปรีชา  แสนสิ่ง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุตรชาติ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 8 1. นางสาวนฤมล  พลหาร
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  วรจักร
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุตรชาติ
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวนฤมล  พลหาร
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายอภิวัฒน์  พึ่งมา
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริจรรยา  ทาทูล
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาราวรรณ  มาหย่อม
2. นายธีรวัฒน์  ลีเหลี่ยม
3. นายธีรวัฒน์   วงค์แสง
4. นางสาวปรัชญาภรณ์  ทิพย์รักษา
5. นางสาวปิยมาศ  ทัดวงค์
6. นายวุฒิศักดิ์  แคนมืด
7. นายศุภชัย  สำราญ
8. นางสาวสัญชนี  เเสงสิงห์
9. นางสาวสำรอง  ทาประจิตร์
10. นายอุดมศักดิ์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวนิตติกรณ์   สังคะสี
2. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
3. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันชนะ  ทองสุ
2. นายอนุชา  แสนทอง
3. นายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
4. นายเกรียงไกร  บุญโยพันธ์
5. นายเกียรติศักดิ์  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์   ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวสุรีภรณ์   อารีย์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรจนา  ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  อารีย์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกษี
2. นางสาวปฐมาวดี  นารี
3. นางสาวอมรรัตน์  ไชยวิเศษ
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
2. นางสาววิไลลักษณ์  เหมือนเหลา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สุวิเศษ
3. เด็กหญิงแววมณี  พูลสุข
 
1. นางสาววิไลลักษ์  เหมือนเหลา
2. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพยาภรณ์  ศรีสันต์
2. นางสาวพุ่มพวง  พงษ์พันธ์
3. นางสาวเสาวณีย์  สีวัน
 
1. นางสาววิไลลักษ์  เหมือนเหลา
2. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรนัย  ดาดวง
2. นายสิริวัฒน์  วงค์แสง
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 1. เด็กชายคุณากร  แทนอิฐ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนะวัน
3. เด็กชายภัคพล  พูลสุข
 
1. นายวีรชน  แก้วบุตรา
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายระพี  สายคำภา
2. นายอนุวัติ  ขันธ์ทอง
3. นายเจษฎา  พรมโคตร
 
1. นายวีรชน  แก้วบุตรา
2. นายวิทวัส  บุญมาก
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  อิ่มสะอาด
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์งาม
3. เด็กชายศุภนิมิตร  พูลสุข
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องไว
2. นางสาววิภารัตน์  เชื้อตาแสง
3. นางสาวศศิกานต์  เชื้อตาแสง
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นายนคร  กาทอง
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เผื่อแผ่
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงค์แสง
3. เด็กหญิงปาริกา  พิมเสน
4. เด็กหญิงมัณฑนา  สุขวงค์
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  ดารุนิกร
6. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ว่องไว
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง
3. นางสาวกาญจนา  แสงสุด
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นายกฤตพจน์  บุญมา
2. นางสาวกาญจนา  พรมตา
3. นางสาวจิรวรรณ  บุญเริ่ม
4. นายวรินทร์  ศรีสุวรรณ
5. นางสาวสุธิกานต์  พรมตา
6. นายสุนทร  ทาลา
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
3. นางสาวปนิดา  สาวิลุน
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บัลลังค์
2. เด็กหญิงสุคนธรส  สิทธิเจริญสุข
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  งางาม
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นายทิปพเนตร  ศรีนา
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวจุฑามาศ  อักษร
2. นายธีระพล  วงศ์แสง
3. นางสาวศศิธร  บุญสอน
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นายทิปพเนตร  ศรีนา
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 1. เด็กชายธนพร  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  อุทธา
3. เด็กชายอัครโชค  กาทอง
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกมลวรรณ  วรสิทธ์
2. นางสาวณัฐนิชา  อุ่นเรือน
3. นางสาวปรียานันท์  สมภาวะ
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  วงศ์แสง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมตา
3. เด็กหญิงอนัญญลักษณ์  เดิรริมรำ
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นายประจักษ์  ติมรัมย์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานนิกา  ทำนัก
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำแพง
3. นางสาวสกาวเดือน  แพงศรี
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นายประจักษ์  ติมรัมย์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.75 ทอง 4 1. เด็กชายคณิศร  ทำทอง
2. เด็กชายวรากร  มะลิปิไข
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ผาสุก
 
1. นายธนากร  ร่วมบุญ
2. นางสาวเมษยา  สารภาพ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.25 ทอง 12 1. นางสาวณัฐทริกา  หนุนวงค์
2. นางสาวปิยาพร  ขาวสลับ
3. นางสาวเสาวลักษ์  สืบสา
 
1. นายธนากร  ร่วมบุญ
2. นางสาวคนิตตา  โพธิพันธ์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงภัทราพร  หนองม่วง
3. เด็กชายวราเทพ  ฤกษ์สว่าง
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นางสาววิไลลักษณ์  เหมือนเหลา
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวดาวใจ  บุญมา
2. นางสาวศิริลักษณ์  คำมล
3. นายสมเกียรติ  สายที
 
1. นางอมรวรรณ  ศรีนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  สีหราช
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิณี  วงค์แสง
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรนภา  ทัดวงค์
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  มณีรัตน์
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
2. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 1. เด็กชายบุญชวน  นามโคตร
2. เด็กชายอัครพนธ์  เพชรพงค์
 
1. นางสาวเมษยา  สารภาพ
2. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์