สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิตญา  ศรียาภัย
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวณัฐณิชา  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  คาวีเสถียร
 
1. นางสาวอมราพร  สุรวิทย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวมัณฑนา  สิงคร
 
1. นางสาวอมราพร  สุรวิทย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติชญา  นุเรศรัมย์
 
1. นางอรพินท์  นุเรศรัมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 5 1. นายวิชญ์พล  นุเรศรัมย์
 
1. นางอรพินท์  นุเรศรัมย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุลีพร  ประคำแหง
2. เด็กหญิงเกษมณี  คำวัด
 
1. นายปิยะณัฐ  พานจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 -    
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรีเปรม
 
1. นางเกิดศิริ  ทองนวล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติกานต์  ผกาแดง
 
1. นางสาวจันทร์สุมาลี  วันทะวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายสิงหราช  สะอาด
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
2. นางบังอร  นิลดำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดลสิทธิ์  แทนคำ
2. นายเอกราช  ศาสตรสิน
 
1. นางสิริกุล  พลพันธุ์
2. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปณิศา  ไชยโชติ
 
1. นางอินทิรา  ศิลารักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวประภัสสร  ดับโศรก
 
1. นางสิริกุล  พลพันธุ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สาลีกุล
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์เพ็ชร
2. นางสาวภัทราภรณ์  พันธ์นา
3. นายรัชพล  ขาวงาม
4. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
5. นางสาววรดา  มาโพนทอง
6. นายศักดา  เกิดกล้า
7. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
8. นางสาวไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นางบังอร  นิลดำ
3. นางผกามาศ  ไชยสวาทดิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
4. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  รุ่งคำ
6. เด็กหญิงนันทินี  อ้อมชาติ
7. นางสาวภัทราภรณ์  พันธ์นา
8. นายรัชพล  ขาวงาม
9. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
10. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
11. นางสาววรดา  มาโพนทอง
12. นายศักดา  เกิดกล้า
13. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
14. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
15. เด็กหญิงเบญญาภา  คำนึก
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
4. นายภาคิน  โนนสูง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
4. นายรัชพล  ขาวงาม
5. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
6. นางสาววรดา  มาโพนทอง
7. นายศักดา  เกิดกล้า
8. นายอลงกรณ์  นิลดำ
9. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
10. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
11. นายเสริมศักดิ์  สิทธิชล
12. นางสาวไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นางวิไลรัตน์  ทองลอย
3. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
4. นางบังอร  นิลดำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  การะสิทธิ์
2. นายภัทรนันท์  นิลดำ
3. นายภิรภัทร  ยอดจันทร์
4. นายเจมส์อูลพ  เพียร์สัน
5. นายเศรษฐศักดิ์  นิลเพชร
 
1. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
3. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์   วรรณทอง
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติยาริณี  รื่งเริงสกุลศิริ
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันคามิ
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  วรรณทอง
5. เด็กหญิงธนภร  เต่าแก้ว
6. เด็กหญิงนงนภัส  กงศรี
7. เด็กหญิงบำเพ็ญพร  โซ่เงิน
8. เด็กหญิงเบญจพร  สินศิริ
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐธิดา  เดชบุญ
2. นางสาวพิชชาอร  สมบูรณ์
3. นางสาวภัทรวดี  พลมณี
4. นางสาวศิรินญา  วรรณทอง
5. นางสาวสุดารัตน์   การะเกษ
6. นางสาวสุพพัตรา  เก่งมนตรี
7. นางสาวสุภาวิดา  อุ่นแก้ว
8. นางสาวโสภิตา  ศรีรัมย์
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายจิระนันท์  จันทร์น้อย
2. เด็กชายราเชนทร์  นัยเนตร
 
1. นายนพพร  พนานุสรณ์
2. นางสาวนภาพร  วรรณทอง
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  พันธะเสน
2. เด็กชายวุฒินันท์  ดับโศรก
 
1. นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเฟรือง
2. นางสาวอารีรัตน์  มีวงษ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.78 เงิน 11 1. เด็กชายชนาธิป  พนานุสรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวโสม
 
1. นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล
2. นายนพพร  พนานุสรณ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉกาจ  โคตรพรหมศรี
2. เด็กชายธนพรรณ  คำลอย
 
1. นายนพพร  พนานุสรณ์
2. นางสาวนภาพร  วรรณทอง
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายอัครเดช  ศรีระเริญ
2. นายอาโนชา  งาสีแดง
 
1. นายประกาศิต  จินดาศรี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงศ์  คำกิ่ง
2. นายอิศเรศ  เวียงอินทร์
 
1. นายประกาศิต  จินดาศรี
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มาทำมา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิตรโสม
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ประมูลชาติ
 
1. นางวันทนา  บุตรศรี
2. นายจักรกฤช   ไตรศรี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาครีย์  นิลสุข
2. นางสาวอารีรัตน์  โพธิสาร
3. นางสาวเนตรนภา  กอตาดโตน
 
1. นางวันทนา  บุตรศรี
2. นายจักรกฤช   ไตรศรี
 
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกราช  แก้วบุปผา
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรวิชญ์  ปรีเปรม
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ