สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวมัณฑนา  สิงคร
 
1. นางสาวอมราพร  สุรวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติชญา  นุเรศรัมย์
 
1. นางอรพินท์  นุเรศรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 5 1. นายวิชญ์พล  นุเรศรัมย์
 
1. นางอรพินท์  นุเรศรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุลีพร  ประคำแหง
2. เด็กหญิงเกษมณี  คำวัด
 
1. นายปิยะณัฐ  พานจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายสิงหราช  สะอาด
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
2. นางบังอร  นิลดำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดลสิทธิ์  แทนคำ
2. นายเอกราช  ศาสตรสิน
 
1. นางสิริกุล  พลพันธุ์
2. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  พันธะเสน
2. เด็กชายวุฒินันท์  ดับโศรก
 
1. นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.78 เงิน 11 1. เด็กชายชนาธิป  พนานุสรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวโสม
 
1. นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล
2. นายนพพร  พนานุสรณ์