สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิตญา  ศรียาภัย
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวณัฐณิชา  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงมณี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรีเปรม
 
1. นางเกิดศิริ  ทองนวล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติกานต์  ผกาแดง
 
1. นางสาวจันทร์สุมาลี  วันทะวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวประภัสสร  ดับโศรก
 
1. นางสิริกุล  พลพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์เพ็ชร
2. นางสาวภัทราภรณ์  พันธ์นา
3. นายรัชพล  ขาวงาม
4. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
5. นางสาววรดา  มาโพนทอง
6. นายศักดา  เกิดกล้า
7. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
8. นางสาวไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นางบังอร  นิลดำ
3. นางผกามาศ  ไชยสวาทดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
4. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  รุ่งคำ
6. เด็กหญิงนันทินี  อ้อมชาติ
7. นางสาวภัทราภรณ์  พันธ์นา
8. นายรัชพล  ขาวงาม
9. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
10. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
11. นางสาววรดา  มาโพนทอง
12. นายศักดา  เกิดกล้า
13. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
14. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
15. เด็กหญิงเบญญาภา  คำนึก
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
4. นายภาคิน  โนนสูง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  การะสิทธิ์
2. นายภัทรนันท์  นิลดำ
3. นายภิรภัทร  ยอดจันทร์
4. นายเจมส์อูลพ  เพียร์สัน
5. นายเศรษฐศักดิ์  นิลเพชร
 
1. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
3. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์   วรรณทอง
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติยาริณี  รื่งเริงสกุลศิริ
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันคามิ
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  วรรณทอง
5. เด็กหญิงธนภร  เต่าแก้ว
6. เด็กหญิงนงนภัส  กงศรี
7. เด็กหญิงบำเพ็ญพร  โซ่เงิน
8. เด็กหญิงเบญจพร  สินศิริ
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐธิดา  เดชบุญ
2. นางสาวพิชชาอร  สมบูรณ์
3. นางสาวภัทรวดี  พลมณี
4. นางสาวศิรินญา  วรรณทอง
5. นางสาวสุดารัตน์   การะเกษ
6. นางสาวสุพพัตรา  เก่งมนตรี
7. นางสาวสุภาวิดา  อุ่นแก้ว
8. นางสาวโสภิตา  ศรีรัมย์
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายจิระนันท์  จันทร์น้อย
2. เด็กชายราเชนทร์  นัยเนตร
 
1. นายนพพร  พนานุสรณ์
2. นางสาวนภาพร  วรรณทอง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเฟรือง
2. นางสาวอารีรัตน์  มีวงษ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  วิจารณกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉกาจ  โคตรพรหมศรี
2. เด็กชายธนพรรณ  คำลอย
 
1. นายนพพร  พนานุสรณ์
2. นางสาวนภาพร  วรรณทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มาทำมา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิตรโสม
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ประมูลชาติ
 
1. นางวันทนา  บุตรศรี
2. นายจักรกฤช   ไตรศรี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาครีย์  นิลสุข
2. นางสาวอารีรัตน์  โพธิสาร
3. นางสาวเนตรนภา  กอตาดโตน
 
1. นางวันทนา  บุตรศรี
2. นายจักรกฤช   ไตรศรี
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกราช  แก้วบุปผา
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรวิชญ์  ปรีเปรม
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ