สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุมินตรา  มากมาย
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวสุดาพร  ถาพันธ์
 
1. นางชุติภา  มนัสเกียรติกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลดาวรรณ  วันที่หนึ่ง
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวกันญานินท์  เถาปรัก
 
1. นางจันทร  คำขาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คันศร
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวสมคิด  เถาปรัก
 
1. นางจันทร  คำขาว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุมณี  สาธรณ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุดร
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงดรัลพร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  ทองมนต์
3. เด็กชายรัชชานนท์  ภูมิพรม
4. เด็กหญิงวรรณิภา  บำรุงงาม
5. เด็กชายเต็มดวง  กระต่ายจันทร์
 
1. นายสุพงษ์  กองทอง
2. นายศุภณัฐฐ์  เปลี่ยนทองศิริ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาว สุภาภรณ์  แก่นจันทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นจิตร
3. นางสาวสาธิตา  อ่อนคำ
4. นางสาวสุมาลี  มณีใส
5. นางสาวอรญา  ศิริโส
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นายสุทิน  สุขกาย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.6 เงิน 5 1. นางสาวจันทรา  อินทหอม
2. นางสาวญาณวรรณ  พลคำ
3. นางสาวณาตยา  หงษ์ทอง
4. นางสาวนิตยา  สืบสิมมา
5. นางสาววิภาวดี  สำโรงแสง
 
1. นายสุพงษ์  กองทอง
2. นายสุทิน  สุขกาย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยกร  รอบคอบ
 
1. นางยุพาพรรณ  สุขหาญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิปราย
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ธรรมนิยม
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นางสาวยุพาพรรณ  สุขหาญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลสตรี  กิตย์ประไพ
2. นายภชาสิฐ  แหมทอง
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นายฤชชณาธร  พรรณาทรัพย์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจุฑายา  สะใบ
2. นางสาวชลธิชา  วิลา
3. นางสาวณัฐริกา  สาระพงษ์
4. นางสาวธาดารัตน์  บุญขาว
5. นางสาวปิ่นมณี  บุญศรัทธา
6. นางสาวสุกันยา  ดวงใจ
7. นางสาวสุภาสินี  ไชยมูล
8. นางสาวอัจฉรา  บุตรเสมียน
9. นางสาวอุไรพร  บุญส่ง
10. นางสาวเกษมณี  ปรางนวน
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นางสาววนิดา  อายุวงษ์
3. นายสุพงษ์  กองทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. สามเณรเรวัติ  เสาวัง
 
1. นายสมเกียรติ  นงนุช
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เตยหอม
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. สามเณรสุเมธ  ศรีโสภา
 
1. นายสมเกียรติ  นงนุช
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทุมมาลา
2. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
2. นายสมเกียรติ  นงนุช
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  หลวงยี
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  รุ่งแสงทอง
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายนายนัตพงษ์  โปร่งจิต
2. นายศุภกร  รักสุด
3. นายสุรินทร์ธร  บุญออน
 
1. นายสมเกียรติ  นงนุช
2. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีลาชัย
2. นายชัชกุญ  เร็ตยิสเตอร์
3. นายชิตณุพงศ์  แสนรัตน์
4. นายตะวัน  พงษ์ประเสริฐ
5. นายศิริศักดิ์  สุนสิงห์
6. นายเกรียงไกร  วงษ์ขันธ์
 
1. นายแจ้ง  วงศ์ยะลา
2. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
3. นายบุญฤทธิ์  ใจสุระ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. นางสาวนภาวรรณ  บูรพา
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงจันทร์  สิทโท
 
1. นายแจ้ง  วงศ์ยะลา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทิดทูน  แก้วสุด
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิลาวรรณ  พร้อมสุข
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัชระพงษ์  สมร
 
1. นายแจ้ง  วงศ์ยะลา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ประสูตร
 
1. นายชัยฤทธิ์  จินดาวงศ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจใจ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  วิระสอน
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองเรียม
 
1. นางวรวรรณ  สุทธิพันธ์
2. นางรุ่งจิตร  จงดี