สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจุฑายา  สะใบ
2. นางสาวชลธิชา  วิลา
3. นางสาวณัฐริกา  สาระพงษ์
4. นางสาวธาดารัตน์  บุญขาว
5. นางสาวปิ่นมณี  บุญศรัทธา
6. นางสาวสุกันยา  ดวงใจ
7. นางสาวสุภาสินี  ไชยมูล
8. นางสาวอัจฉรา  บุตรเสมียน
9. นางสาวอุไรพร  บุญส่ง
10. นางสาวเกษมณี  ปรางนวน
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นางสาววนิดา  อายุวงษ์
3. นายสุพงษ์  กองทอง