สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลดาวรรณ  วันที่หนึ่ง
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุมณี  สาธรณ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุดร
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงดรัลพร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  ทองมนต์
3. เด็กชายรัชชานนท์  ภูมิพรม
4. เด็กหญิงวรรณิภา  บำรุงงาม
5. เด็กชายเต็มดวง  กระต่ายจันทร์
 
1. นายสุพงษ์  กองทอง
2. นายศุภณัฐฐ์  เปลี่ยนทองศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.6 เงิน 5 1. นางสาวจันทรา  อินทหอม
2. นางสาวญาณวรรณ  พลคำ
3. นางสาวณาตยา  หงษ์ทอง
4. นางสาวนิตยา  สืบสิมมา
5. นางสาววิภาวดี  สำโรงแสง
 
1. นายสุพงษ์  กองทอง
2. นายสุทิน  สุขกาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เตยหอม
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีลาชัย
2. นายชัชกุญ  เร็ตยิสเตอร์
3. นายชิตณุพงศ์  แสนรัตน์
4. นายตะวัน  พงษ์ประเสริฐ
5. นายศิริศักดิ์  สุนสิงห์
6. นายเกรียงไกร  วงษ์ขันธ์
 
1. นายแจ้ง  วงศ์ยะลา
2. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
3. นายบุญฤทธิ์  ใจสุระ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจใจ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  วิระสอน
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองเรียม
 
1. นางวรวรรณ  สุทธิพันธ์
2. นางรุ่งจิตร  จงดี