สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุมินตรา  มากมาย
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวสุดาพร  ถาพันธ์
 
1. นางชุติภา  มนัสเกียรติกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คันศร
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาว สุภาภรณ์  แก่นจันทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นจิตร
3. นางสาวสาธิตา  อ่อนคำ
4. นางสาวสุมาลี  มณีใส
5. นางสาวอรญา  ศิริโส
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นายสุทิน  สุขกาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. สามเณรสุเมธ  ศรีโสภา
 
1. นายสมเกียรติ  นงนุช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทุมมาลา
2. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
2. นายสมเกียรติ  นงนุช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  รุ่งแสงทอง
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายนายนัตพงษ์  โปร่งจิต
2. นายศุภกร  รักสุด
3. นายสุรินทร์ธร  บุญออน
 
1. นายสมเกียรติ  นงนุช
2. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. นางสาวนภาวรรณ  บูรพา
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงจันทร์  สิทโท
 
1. นายแจ้ง  วงศ์ยะลา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทิดทูน  แก้วสุด
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ประสูตร
 
1. นายชัยฤทธิ์  จินดาวงศ์