สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุญสูง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงปราณีย์  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คงยะมาศ
 
1. นางกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม
2. นางจิราพร  อสิพงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 5 1. นางสาวผุสดี  จานดี
2. นายพุฒิพงศ์  สุภาพูนสวัสดิ์
3. นายอภิวัฒน์  พวงสอน
 
1. นางพัชรี  หอมจิต
2. นางสาวถนอมนวล  ชูเชื้อ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายชริน  รูปคุ้ม
2. นายสุริยันต์  วันทะวงษ์
3. นายเจษฎาพงษ์  ตะเคียนราม
 
1. นายบุญเรือง  เสนาะศัพย์
2. นางปทุมพร  พลศักดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หนองหว้า
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ชาวเวียง
 
1. นายไพสิทธิ์  พั่วระยะ
2. นางวิลาวัลย์  พั่วระยะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.29 เงิน 4 1. นายชนวัฒน์  ศิริชาติ
2. นายเจษณรงค์  รสหอม
 
1. นางสาววรรณธนา  วงศ์พิทักษ์
2. นางสาวลออทิพย์  คำไสย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐา  บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทุย
3. เด็กหญิงนริศรา  หินจำปา
4. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดิษฐ์ผักแว่น
5. เด็กหญิงพรพิมล  นามคุณ
6. เด็กหญิงวรรณิดา  รสหอม
7. นางสาววาสิตา  ประจญ
8. เด็กหญิงวิลัยพร  วงษ์นิล
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ปราบเสียง
10. เด็กหญิงสุภาวิดา  พิมูลชาติ
 
1. นายธนพล  สาระไทย
2. นางจารุวรรณ  ธนวาที
3. นางสาวศลิษา  เวชกามา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวกุลสตรี  ทุยไธสง
2. นางสาวอิสรา  คำดี
 
1. นายบุญเย็น  สาระชาติ
2. นายบุญช่วย  จันทร์ศรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงแพงทอง  ส่งคุณธรรม
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มะลิพันธ์
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เวียงธรรม
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสาวิตรี  รสหอม
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลนรี  วรรณา
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐานิกา  แก้วสน
2. เด็กชายดวงนภัทร  ชาติวงศ์
3. เด็กหญิงสิริษา  โพธิย้า
 
1. นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา
2. นางสุภารัตน์  บุญอินทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐนันท์  แก่นเกษ
2. นายโชติรัศน์  รัศมี
 
1. นางสาวธัณกนก  คิ้วสุวรรณ
2. นายณัฐกร  เจริญศรี