สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวกฤติญา  ดวงเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนา  ภาษี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  จันทรเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  แก้วอาษา
 
1. นางวราภรณ์  โสมาสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภารัตน์  ดวงเรือง
 
1. นางสาวพันิภา  จันทะโสม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงครองชน  ชวดพงษ์
2. เด็กหญิงบัวชมพู  คำทวี
3. เด็กหญิงอารียา  บุญมี
 
1. นางสาวพิมศิณี   พุทธชาติ
2. นายเรวัตร  อสิพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวิมล  แพงมา
2. นางสาวอัญมณี  บุญสมยา
3. นายอินทรวชิราห์  พันธ์จันทร์
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
2. นางสาวพิมศิณี  พุทธชาติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรกุล  ทูลประโคน
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  หอมจิต
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พลแก้ว
2. เด็กหญิงพรนภา  แก่นเมือง
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ศรสันติ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ   มะโน
2. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  อินยาพงษ์
2. นายศิวัช  เพ็งธรรม
3. นางสาวเบญญาภา  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวกมลชนก  ปัดทุมมัง
2. นางสาวถนอมนวล  ชูเชื้อ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุริม  พรหมดี
2. เด็กหญิงวนัชภรณ์  เสนาะศัพย์
3. เด็กหญิงวิรัลยา  ไชยโชติ
 
1. นางสาวณิชกานต์  แก่นมั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  จันทมั่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญดา  ดวงธนู
2. เด็กชายดวงโชค  เนียมงาม
 
1. นางจิราภรณ์  ยืนนาน
2. นางปนันตญา  ระหาร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชัญญา  ลมเชย
2. นางสาวเกตุศิริ  อาจศิริ
 
1. นายวงเดือน  ทองบาง
2. นางธัญณ์ญสิตา  ธนโชติเดชากาญจน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  โพธิ์กระสัง
 
1. นางสาวอนงค์ทิพย์  ขันทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสันต์หทัย  โคมารัมย์
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรฎา  สาลี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ประภาสัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญนะรา
 
1. นางสุกัญญา  อุทธิเสน
2. นางศศิธร  แก้วเล็ก
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณพร  สังประการ
2. นางสาววรวลัญชน์  เกียงแก้ว
3. นางสาวสุชาดา  คำผาง
 
1. นายประเสริฐ  รักพงษ์
2. นางเกศรา  เสริมศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญสูง
3. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์ปลั่ง
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นางประภัสสร  โทแสง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันติชา  มะนู
2. นางสาวนฤมล  เลิศศรี
3. นายภานุวัฒน์  ไตรณรงค์
 
1. นายปัญญา  มาดี
2. นางสาวศศิวิมล  วันเหิม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัชพล  สายพงษ์
2. เด็กหญิงอนิตศรา  ศรีพิพัฒน์
3. นางสาวเพชรแพรว  ศุขแจ้ง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  คิ้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงอินธิรา  ชนะราวี
 
1. นางจิรารัตน์  คำผง
2. นางนารีรัตน์  ขันเงิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีปานเงิน
3. นางสาวพนิดา  นพพันธ์
 
1. นางวาสน์ธยาน์  สุราวุธ
2. นางสาวศิญาภัสร์  วิเศษไชยโกสิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มลิพันธ์
2. เด็กชายพศวีร์  พิศาลวนิชกุล
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จุงกระโทก
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ปัดทุม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินทรมย์
3. เด็กหญิงภัสสร  บุญขาว
4. เด็กหญิงวิยะดา  สว่างพบ
5. เด็กหญิงสุนันธา  วันดี
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นายกิตติกวิน  โพธิ์กุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจาริณี  ดีไว
2. นางสาวนริสรา  สุขแก้ว
3. นางสาวรสสุคนธ์  ฉิมพินิจ
4. นางสาววิภาดา  ศรีนาด
5. นางสาวศิริลักษณ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นายฉลาด  กลางมณี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  ในทอง
2. เด็กหญิงญาดารัตน์  จันทร์โท
3. เด็กหญิงปณิตา  พันทอง
4. เด็กหญิงปาริชาติ   แก่นเมือง
5. เด็กหญิงปิยะสิริ  ชัยพงษ์
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  กงไกรราช
2. นายพงศ์พนิช  เสนาภักดิ์
3. นายวัชรนิติ  พันมะลี
4. นางสาววิไลลักษณ์  มะลิพันธ์
5. นายอนุชา  มนทอง
 
1. นายจำรูญ  ใจนวน
2. นายธนพล  สาระไทย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วันชม
2. เด็กหญิงชลิตา   ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์   ไชยคำ
4. เด็กหญิงรตนพร  เกษอินทร์
5. เด็กหญิงอรยา    บุตรงาม
 
1. นายธีรโชติ   ชาติดำดี
2. นายศิภกาญจน์   เสมอ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิระวัฒน์   กระสังข์
2. นายชยากร  เสนาภักดิ์
3. นายปราโมทย์   สุขเสน
4. นายยุรนันท์  ขุมเงิน
5. นายอภิวัฒน์   รัตนพันธ์
 
1. นายสากล  ประทุม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  สายแก้ว
2. นายณัฐฐาพร  เทาศิริ
3. นางสาวณัฐริยา  สมจิตร
4. นางสาวดวงหฤทัย  พวงอินทร์
5. นายทรงฐพงศ  ไตรรัตน์
6. นางสาวธมลวรรณ  ผาสุข
7. นายธีระ  ชื่นรส
8. นางสาวภรณ์พรรณี  ศรีมงคล
9. นางสาวมนต์ทิพย์  ใบแสง
10. นางสาวรำจวญ  บุตรงาม
11. นางสาวรุ่งนภา  ไกรราม
12. นางสาววณิชชา  พรหมทา
13. นายวิทวัส  จิระอานนท์
14. นางสาวศรีสุวรรณ  มูลดับ
15. นางสาวศิริสุดา  พรมศิริ
16. นางสาวสุวนันท์  นรานอก
17. นายอนันต์  นิละเมตร
18. นายอานุศาสน์  กุมรีจิตร
19. นางสาวเกตสุดา  เรืองฤทธิ์
20. นางสาวเบญจภรณ์  บุญขาว
 
1. นางพิไลพร  จันทกร
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
3. นายสากล  ประทุม
4. นางสาวพลอยไพลิน  ยอดจันทึก
5. นางสาวศลิษา  เวชกามา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจษฎาพร  มาอินทร์
 
1. นางวิภารัตน์  สาสังข์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาวดี  บุตะเคียน
 
1. นางวาสินีย์  ประทุม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณัย  สุมาลี
2. เด็กหญิงสิริยากร  แพงมาก
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิรติกา  หงษ์โสภา
2. นางสาวจิตรา  ประไวย์
3. นางสาวญาณิศา  ใจงาม
4. นางสาวปิยภัทร  อุดร
5. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
6. นางสาวพรรณิกา  เสาว์ภาษี
7. นางสาวพัชราภา  ดวงใจ
8. เด็กหญิงมนันยา  วันสุดล
9. นางสาวรัตนา  ลุนคำ
10. เด็กชายศิริโรจน์  อินภูมี
11. เด็กหญิงสริญดา  เสียงอ่อน
12. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงใจ
13. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
14. เด็กหญิงเบ็ญจมิน  เรือนรส
15. เด็กหญิงแสนสุข  สมร
 
1. นายธนัท  รัตนพันธ์
2. นายนำพล  จุมพิศ
3. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
4. นางณัฏฐกานต์  รัตนพันธ์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐรุจา  ยานะบุตร
2. เด็กหญิงทาริกา  โคตบิน
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายกิตติศักดิ์   คำศิริ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  อินแพง
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไกรวิเศษ
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  อินทนนท์
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิกานต์  จันทร์เปรียง
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  คันทะจิตร
2. เด็กหญิงภัทรา  สาทอน
3. เด็กหญิงอรริญา  แพงสาย
 
1. นางสาว วรัญช์ธิตา  จันครา
2. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพิสชา  รัตนพันธ์
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐลิตา  เขียวอ่อน
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สอนศรี
2. นางสาวญาณิศา  ประจำ
3. นายทรงพล  บุญขาว
4. เด็กหญิงนริศราภรณ์  หงษ์โสภา
5. นายบุญเกิด   เลิศศรี
6. เด็กหญิงปนิดา  ฟ้าเลื่อน
7. เด็กหญิงประดับเดือน  ชวดพงษ์
8. เด็กหญิงมุธิตา  อ่อนคำ
9. นางสาวศศิพร  อ่อนคำ
10. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทองสิงห์
11. เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์พินิจ
12. นายอภิวัฒน์   รัตนพันธ์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมษา
14. เด็กชายเบญจวรรณ  กองทรัพย์
15. เด็กหญิงเฟรมรินทร์  สนใจ
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
2. นายจตุรงค์  สนทนา
3. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
4. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายชัยนาท  อินทนนท์
3. เด็กหญิงพักตณันต์  ก้านเกตุ
4. นายรพีพัฒน์  พวงจำปา
5. เด็กชายศุภฤกษ์  อำพันสกุล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  พลลี
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายดิลก  หิปะนัด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรงค์  มานะรถ
2. นายบรรจง  เย็นสุข
3. นายประดิษฐ์  สมรัตน์
4. นางสาวสุเทวเลขา  วิชัย
5. นายอิทธฺพล  พรมโคตร
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรณ์ธนัช  บุญนะรา
2. นายกำพล  อาจนรา
3. นางสาวขวัญจิรา  สุวรรณคำ
4. นายจตุรงค์  มานะรถ
5. เด็กหญิงชนิดาภา  เชิดชิด
6. นางสาวชลิตา  ธรรมปรีชา
7. เด็กหญิงฐฺิติยา  เกิดโอสถ
8. นางสาวดุสิตา  จอนดอน
9. นางสาวทิพย์วรรณ์  ศรีเมืองปุน
10. นางสาวทิพวรรณ  แสงอินทร์
11. นายบรรจง  เย็นสุข
12. นายประดิษฐ์  สมรัตน์
13. นางสาวพรภิมล  สาระเลิศ
14. นางสาวภัคคิณี  ดาทอง
15. เด็กชายมณฑล  ผาธรรม
16. เด็กชายมาริษา  สมาธิ
17. เด็กหญิงมิวศิณี  เลิศศรี
18. นางสาวรติยา  วันนา
19. นางสาวรุ่งอรุณ  ประเสริฐ
20. นางสาวลีลาวดี  ศรีโสภา
21. เด็กชายวีรวุฒิ  เทียมลม
22. เด็กชายสราวุฒ  จันทร์สนิท
23. นายสหชัย  หนูเตี้ย
24. นางสาวสุดาพัท  ประชุม
25. นางสาวสุพรรษา  ไชยศรีษะ
26. นางสาวสุภัสสรา  กันธิยา
27. นางสาวสุเทวเรขา  วิชัย
28. นางสาวอรุโณทัย  ประเสริฐ
29. นายอัครเดช  งามพรม
30. นางสาวโยธิกา  รัตนพันธ์
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกรัตน์  หอมจันทร์
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรีฑา  อภัยสม
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสัจจา
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุเทวเรขา  วิชัย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  วิชิต
2. เด็กหญิงกัลยณัฐ  รศพล
3. เด็กชายตะวัน  วิลา
4. นางสาวนรากร  หลวงสนิท
5. นางสาวนันทิกานต์  สมาธิ
6. นางสาวศยามลมนี  เสดา
7. นางสาวศิริพร  บัวบุญ
8. นายสารัช  จันทร์ดา
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
10. นางสาวโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายดิลก  หิปะนัด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ปรือปรัง
2. นายกฤชภัทร  จารุกุลธนดล
3. นางสาวกฤตยา  เมืองรัตน์
4. นายกิตติกร  พจนพรกุล
5. นางสาวขวัญสุดา  แสงพันนา
6. นายคุณากร  หนูมา
7. นายชินกฤต  เวียงธรรม
8. นายณัฐดนัย  คำวงศ์
9. นางสาวทิพวรรณ  แสงอินทร์
10. นางสาวธัญญลักษณ์  ดิษฐ์ประสพ
11. นางสาวนนพิชา  ดวงสิน
12. นางสาวนันทิกานต์  สมาธิ
13. นางสาวนิภาพร  ศิริชาติ
14. นางสาวพรนิภา  จันดำ
15. นางสาวภัทราวดี  บุญขาว
16. นายภูธเนศ  พวงจำปา
17. นายสหชัย  หนูเตี้ย
18. นายสารัช  จันทร์ดา
19. นายสิทธิโชค  ฉิมหาชาติ
20. นางสาวสิริยากร  นพเก้า
21. นางสาวสุเทวเรขา  วิชัย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายดิลก  หิปะนัด
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
4. นางยุพยงค์  บำรุงค์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันดารักษ์
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  มอญคำ
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  สว่างภพ
4. เด็กชายพิชัย  นามคุณ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สถานพงษ์
6. เด็กชายศสิทธร  ปราบสกุล
7. เด็กชายสรศักดิ์  อาจสาลี
8. เด็กชายอภิรัตน์  บุตรวงษ์
9. เด็กหญิงอริสา  สืบสุนทร
10. เด็กชายเจษฏา  ปลื้มใจ
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
3. นางสุภารัตน์  บุญอินทร์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติคุณ  คำภา
2. นายกฤษดา  แพงมา
3. นางสาวกัลยา  เทียมพงษ์
4. นางสาวกัลยา  บุญตา
5. นายทวีศักดิ์  จันทร์แจ้ง
6. นางสาวมะลิดาวรรณ  พุ่มแก้ว
7. นางสาวสุธิดา  สว่างภพ
8. นายสุริยฉัตร  สุทธิพันธ์
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะดา  วงวิจิตร
2. เด็กหญิงวริศรา  ชนะชัยภาส
3. เด็กชายสมชัย  สมาน
4. เด็กหญิงสาธิตา  วงษ์ขันธ์
5. เด็กหญิงสุชานันท์  สมคณะ
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
3. นางสุภารัตน์  บุญอินทร์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมกร  ขอบบัวคลี่
2. นางสาวปริศนา  สังสะเกตุ
3. นางสาวปัณพัทธ  วิเศษชู
4. นางสาวศิครินทร์  การะเกษ
5. นางสาวอรุณี  สว่างภพ
6. นางสาวแก้วตา  แก้วใส
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
2. นายธนพล   เพ็งพันธ์
3. นางสาวธัญพร  ใจดี
4. นายวรวิช  ทันเกตุ
5. นายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรุณศรี  ดวงธนู
 
1. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
 
64 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากร  ลานตวน
2. นายฐาปกรณ์  ศรีลาชัย
3. นางสาวนภัสสร  ป้องนาน
4. นางสาวสุกัญญา  พรพิเชฐ
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
2. นางสาวอัญวีณ์  มาสขาว
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.58 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  แพงมา
2. เด็กชายชลิตพล  ไชยโคตร
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  สุุภาพ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ชำกรม
5. เด็กชายธีระศักดิ์  โก้สันเที๊ยะ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  นนทะพันธ์
7. เด็กชายอดิสร  สะโสม
8. เด็กชายแสนประเสริฐ  ชำนาญ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์   ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยากร  เสนาภักดิ์
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ชาญพินิจ
3. นายชุติสรณ์  หมู่มาก
4. นายพีรชัย  หมู่มาก
5. นายมณเทียร   สมบัติวงษ์
6. นายวรายุส  พลคำ
7. นางสาวศศินา  ใจนวน
8. นางสาวสุชาดา  อรัญศักดิ์
9. นางสาวอนุธิดา  บุตะเคียน
10. นางสาวเกตุศิริ  อาจศิริ
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางพิไลพร  จันทกรณ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.1 ทอง 8 1. นางสาวกิ่งแก้ว  อุตมะ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เนียมศรี
3. เด็กชายศุภิสรา  สาธุการ
 
1. นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา
2. นางสุภารัตน์  บุญอินทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรติเดช  มณีวีรกุล
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ไชยพัฒน์
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราวิชญ์  บุตะเคียน
2. เด็กหญิงภัสรา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์สุรี  ซุยซวง
2. นางสาวมาริสา  ดอนภิรมย์
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสังเวียน  ไสว
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อุปมัย
2. เด็กชายยศวีร์  ศุภโชคธนาทรัพย์
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปราโมทย์  สุขแสน
2. นายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเนติพงศ์  รัตนพันธ์
2. เด็กชายเอื้ออังกูรณ์  สาลิวงษ์
 
1. นายนัฐกร  เจริญศรี
2. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอชิรญา  บุญตา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำวงศ์
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  โคณบาล
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อุ่นผ่อง
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกภรณื   พิณสุวรรณ
2. นางสาวเมทินี  จันทร์เทพา
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คู่กระสังข์
2. เด็กหญิงบุปผา  โคตมา
3. เด็กหญิงพรรษชล  ยอดย้อย
 
1. นางสาวธัณกนก  คิ้วสุวรรณ
2. นายณัฐกร  เจริญศรี
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลเนตร  ถนอม
2. นายเฉลิมชัย  สุภาพ
3. นางสาวเมธิรา  เกษมงคล
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  วิเชียร
2. นางสาวสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสังเวียน  ไสว
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะภัย  เสถียรวิวัฒน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   พงษ์วัน
3. เด็กชายพนรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติพงศ์  ปรือปรัง
2. เด็กชายธนยศ  กรุณา
3. เด็กชายไตรภพ  สว่างภพ
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ตองอบ
2. เด็กชายธนาดล  บัวแก้ว
3. เด็กชายเกษมชัย  โชคทวีทองไชย
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทวินันท์  ผิวอ่อน
2. นางสาวศรัญญา  กรุณา
3. นายศิรวิทย์  ตัณฑกูล
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนศักดิ์  สังข์ชาติ
2. นายปฏิพัธ  ธรรมพร
3. นายเทพธนวินท์  ศรีระษา
 
1. นางรักชนก  สิงห์คำ
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลคำ
2. เด็กหญิงชลกานต์  ชัยชาญ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ถึงชัย
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นางสาวธิดา  อุปมัย
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระเพชร  นวลเมฆ
2. นางสาววันใส  มูลจัด
3. นางสาวศรสวรรค์  ทองเกลี้ยง
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นางสาวธิดา  อุปมัย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตา  วงษ์นิล
2. เด็กหญิงปิยะพร  สมร
3. เด็กหญิงสุมินตรา  มงคลสวัสดิ์
 
1. นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  เศตรศิลป์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ใจดี
3. นายอภิสิทธิ์  วิทยา
 
1. นายบันลือ  สิทธิศร
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  ทองอินทร์
2. นางสาวศิริขวัญ  ทองมนต์
3. นางสาวศิริขวัญ  ทองมนต์
4. นางสาวเพ็ญนภา  คูซอด
 
1. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระหาร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำเเพง
3. เด็กหญิงวรนันท์  ศรีระษา
 
1. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
2. นางสาวบังอร  อุปมัย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  ประโลม
2. นางสาวจินดาพร  จันทะสุข
3. นางสาวเทียนทอง  ใจเพ็ง
 
1. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
2. นางสาวบังอร  อุปมัย
 
92 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรากร  นนทะการ
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพงศ์  เสนาภักดิ์
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวิภา  ไกรวิเศษ
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเมธ  แสงรัมย์
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  จันทร์ชมพู
2. นายจตุพงศ์  สังสะนา
3. เด็กชายจิรพงศ์  เสนาภักดิ์
4. เด็กหญิงชนกสุดา  สมยัญพล
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
6. นางสาวณัฐวิภา  ไกรวิเศษ
7. นางสาวทัศนีย์  พงษ์สุวรรณ
8. นายธนพล   เพ็งพันธ์
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เงางาม
10. นางสาวธัญพร  ใจดี
11. เด็กหญิงธิดาวรรณ  คันศร
12. เด็กชายนครินทร์  บุตะเคียน
13. เด็กหญิงปัทมาพร  ปึ้งสุด
14. เด็กชายปิยเวช  สาดา
15. เด็กหญิงพฤกษ์ชธิดา  ขันทะสีมา
16. เด็กชายพีรวิชญ์  แสงรัมย์
17. นายวรวิช  ทันเกตุ
18. นายวรากร  นนทะการ
19. เด็กชายวรเมธ  แสงรัมย์
20. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
21. เด็กชายวัชรากรณ์  เทาศิริ
22. นายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
23. เด็กชายศตวรรษ  ในทอง
24. นางสาวศศิกานต์  จันทร์เปรียง
25. เด็กหญิงสุธิตา  เกษหอม
26. เด็กชายสุริยะ  สมพงษ์
27. นายอภิสิทธิ์  สมเพชร
28. เด็กหญิงอรพรรณ  ธรรมดา
29. นายอานันท์  จันทิมาลย์
30. เด็กหญิงเจนจิรา  มะลิพันธ์
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
3. นางยุพยงค์  บำรุง
4. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
5. นายไกรลาศ  ผุดผา
6. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
7. นางสาวอรอุมา  พิสัย