สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  โคษาราช
 
1. นางสุกัญญา  ภิญฌโญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิริยา  เเสงสกุล
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนุชศรา  สุรนารถ
 
1. นางสุกัญญา  ภิญโญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวนริศรา  อินทโร
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจริยาพร  คุณสิบ
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทิมา  บุญกัญญา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วิเศษหมื่น
3. นางสาววรัญญา  โพธิ์ขาว
 
1. นายสุพัฒน์  บุญนำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนคเรศ  บรมสุข
2. นางสาวลลิพรรณ  โมรา
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงปรารถนา  พรหมคุณ
 
1. นางกนกวลัย  รัตรีพันธ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายเนติศักดิ์  โชคนัติ
 
1. นายสุวิทย์  มากดี
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พินิจกิจ
2. เด็กหญิงสุธีมน  แอนโก
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วศรี
 
1. นางสุบิน  ศรภักดี
2. นางสาวยุพา  จะโรจร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา  คุ้มบุญ
2. นายปฎิพล  แสงสกุล
3. นางสาวรัตนาภรณ์  รอดจันทร์
 
1. นางนันทยา  ดีพูน
2. นางสาวณิชชาภัทร  หมายสุขธนาภา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกนกอร  ตอนศรี
2. เด็กชายธนากร  วันตะโคตร
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุทา
2. นางกนกวลัย  รัตรีพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายศิริโชค  สิงห์วงษา
2. นายโยธิน  ใจแก้ว
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  หมายสุขธนาภา
2. นางนันทยา  ดีพูน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุทา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นายยงยุทธ  หล่อทอง
 
1. นางสาวยุพา  จะโรจร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภควดี  ทวี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อร่ามเรือง
3. เด็กหญิงเรไร  พาพรหมมี
 
1. นายภาดา  กันยามัย
2. นางสาวพัทธ์ชญา  อัมพะลพ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนิษฐพร  คชเนตร
2. นางสาวกาญจนสุดา  คำนึงคง
3. นางสาวพรทิพย์  จันดากร
 
1. นางนืตยา  วงศ์หลวง
2. นายประสิทธิ์  เชื้อชัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 18 1. นางสาวชลลดา  คำอินทร์
2. นางสาวปนัดดา  สุขส่ง
3. นางสาวพรทิพย์  จันดากร
 
1. นางมัณฑนา  สิงห์สุข
2. นางสาวทัศนีย์  ทวีธรรม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิชา  ทวีศรี
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิ์ขาว
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางนิตยา  วงศ์หลวง
2. นายประสิทธิ์  เชื้อชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรกันย์  กาพย์กลอน
2. นางสาวสุกัญญา  โคษาราช
3. นางสาวสุภาวดี  วรรณทวี
 
1. นางนิตยา  วงศ์หลวง
2. นางณปภัช  สายคำพันธ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทินกร  เชตะวัน
2. เด็กชายพิทักษ์  ขันทมุข
 
1. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.94 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกริชเพชร  รุ่งเรือง
2. เด็กชายนริศ  ลำภา
 
1. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงศ์ประเทศ
2. เด็กชายนัทธพงค์  กงเเก้ว
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภักดี
4. เด็กหญิงวิภาณี  วงละคร
5. เด็กหญิงอรปรีญา  เเก้ววงษา
 
1. นางชณัฐดา  ผาคำ
2. นายกชกร  กุลชรัตน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญต่อ
2. นางสาวกัญญารัตน์  กงแก้ว
3. นางสาวณิชกานต์  กกเปือย
4. นางสาวพรรณนิภา  กัณหาทิพย์
5. นายพรสวรรค์  สุริโย
 
1. นายเอกนันต์  ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
2. นายชัยทวี  แสวงวงค์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทพธานี
2. เด็กชายอภินันท์  เเสวงทรัพย์
 
1. นางสมพร  นาคถมยา
2. นายชัยทวี  เเสวงวงศ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนศักดิ์  สุกเหลือง
2. นางสาวปภัสสร  สีลาดหา
 
1. นางสมพร  นาคถมยา
2. นายชัยทวี  เเสวงวงศ์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.2 เงิน 5 1. นายชัยวัฒน์  สะโสดา
2. นายถาวร  ยอดพงษา
3. นายปฏิพล  เเสงสกุล
4. นางสาวพิมพิไล  ภูทองใบ
5. นางสาวภนิดา  ศรีชาลี
6. นายรณฤทธิ์  เชือมบุญมา
7. นายศักดา  อุดทน
8. นางสาวสมธวัลย์  ครูลินฟ้า
9. นายสราวร  เเอนโก
10. นายสำเร็จ  วรรณทวี
11. นางสาวสุปราณี  จงรักษ์
12. นางสาวอภิญญา  เเสงสกุล
13. นางสาวเขมจิรา  นิยมคุณ
14. นางสาวเจนจิรา  เทนโสภา
15. นางสาวเบญจวรรณ  บุญประเสริฐ
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีกุล
2. นายพิริยะ  หัดประโคน
3. นายปรีชา  ประชุมวงศ์
4. นางสาวปิยนุช  จันโท
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทาทอง
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรรณทวี
 
1. นายพิริยะ  หัดประโคน
2. นางสาวปิยนุช  จันโท
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์งาม
2. นางสาวบดีศร  วงศ์ประเทศ
 
1. นายสุวิทย์  สิงห์ดง
2. นายปรีชา  ประชุมวงศ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญนำ
 
1. นายมงคล  สมาน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงแพรวพราว  บุญจันทร์
 
1. นายมงคล  สมาน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญนำ
 
1. นายมงคล  สมาน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายอภิศิกดิ์  ชื่นตา
2. เด็กหญิงอรปรียา  พหรมสิทธิ์
 
1. นายมงคล  สมาน
2. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีหา
 
1. นายมงคล  สมาน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวทิพ  บุตรโท
2. นางสาวพรพิมล  เทนสุนา
3. นางสาววราภรณ์  ศรีคำภา
 
1. นายมงคล  สมาน
2. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิพล  พานิชชา
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชบุบผา
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 12 1. นางสาวปาริชาติ  งามพันธ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายโชคทวี  สาลีนนท์
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันแจ้ง
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 15 1. นางสาวรสริน  ยอดพงษา
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงเขมจิรา  โคตรบุดดี
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยาเรศ  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 12 1. นางสาวปวีณ์นุช  วรรณทวี
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  พาบุตร
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวินัย
3. นางสาวกัญญารัตน์  เทพธานี
4. นายจิรครินทร์   คำนึงคง
5. นางสาวจุฑาทิพย์  วิเศษหมื่น
6. นายธนพล   เชื้อวงศ์
7. นางสาวธนิการ์  พรหมเวียง
8. นางสาวปภัสสร  สีลาดหา
9. นางสาวปิ่นผกา  ใหม่คำ
10. นางสาวรัชนีกร  วังสำเภา
11. นางสาวรินรดา  จันทร์ทะโสม
12. นางสาวศิริรัตน์  แก้วปึ
13. นางสาวศิริเกศ  ทราธร
14. นางสาวสุวัจนีย์  เข็มบริบูรณ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา   รสสุนทร
2. นายมงคล  สมาน
3. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
4. นางมัณฑนา  สิงห์สุข
5. นางนิตยา  วงศ์หลวง
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ   ทาทอง
2. นางสาวนิศารัตน์   แก้วไทรหยอก
3. นางสาวสุดารัตน์  มังษา
4. นางสาวสุดารัตน์  ปฎิเหตุ
5. นางสาวหทัยภัทร   วาภูธร
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
2. นายมัณฑนา  สิงห์สุข
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกำพลศักดิ์   จันทะศรี
2. เด็กหญิงกิตติชัย   สายกระสุน
3. เด็กชายจักรพรรณ   วรรณทวี
4. เด็กชายธนทรัพย์   ช่อจำปา
5. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีชาลี
6. เด็กชายธนากร  วันตะโคตร
7. เด็กชายธีรวัฒน์   คำศรี
8. เด็กชายนัทธพงค์  กงแก้ว
 
1. นายปกิรนันท์  นามจันทรา
2. นายประสิทธิ์  เชื้อชัย
3. นายภาดา  กันยามัย
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกริชเพชร  รุ่งเรือง
2. เด็กชายนริศ  ลำภา
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  มาลัยผ่อง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สวนหมาก
2. เด็กชายยุทธพิชัย  กันหา
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวณัชชา  คูณลาน
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวปภัสสร  สีลาดหา
2. นายเศกติศักดิ์  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวณัชชา  คูนลาน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 26 1. เด็กชายธนชัย  บุญหนัก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สายทอง
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  มาลัยผ่อง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พะวะรัมย์
2. เด็กชายอดิศร  ศรีสังขา
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นายพรศิริ  ศรีลา
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฤทัยชนน์  ถุงจันทร์
2. นายอนุสิทธิ์  ปิกะนัง
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวณัชชา  คูนลาน
 
54 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุรกรณ์
2. เด็กหญิงณิรากรต์  ขันตี
3. เด็กหญิงรัชนก  ภูมี
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวพรศิริ  ศรีลา
 
55 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสสร  สีลาดหา
2. นายปิยะวัฒน์  จันทโสม
3. นายพัชร  บุญเหลี่ยม
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางรุ่งอรุณ  มาลัยผ่อง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายมงคล  ไชยวิเศษ
2. นายสหรัถ  ก้อนทอง
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวพรศิริ  ศรีลา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงอัมพร  วรรณทวี
3. เด็กหญิงเรไร  พาพรหมมี
 
1. นายทวีคูณ  พันพิพัฒน์
2. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปัญญาคม
2. นางสาวณัฐวดี  เที่ยงตรง
3. นางสาวศิริพร  ชูเชื้อ
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.5 ทอง 12 1. นางสาวปรียานุช  เเสงสกุล
2. นางสาวอรอนงค์  ประทีป
3. นางสาวเกศเพชร  จีนชัยภูมิ
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางปรียา  ศักดิ์เทวินทร์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนวพร  พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงภควดี  ทวี
3. เด็กหญิงวิชญารพร  กาละเมฆ
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 7 1. นางสาวนันทวรรณ  นัยนิตย์
2. นางสาวพรนิภา  นาอุดม
3. นางสาววรรณภา  วรรณทวี
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภณิดา  ศรีชาลี
2. นางสาวสุปรานี  จงรักษ์
3. นางสาวอภิญญา  เเสงสกุล
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงษ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
64 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวหทัยภัทร  วาภูธร
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์