สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายเนติศักดิ์  โชคนัติ
 
1. นายสุวิทย์  มากดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกนกอร  ตอนศรี
2. เด็กชายธนากร  วันตะโคตร
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุทา
2. นางกนกวลัย  รัตรีพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายศิริโชค  สิงห์วงษา
2. นายโยธิน  ใจแก้ว
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  หมายสุขธนาภา
2. นางนันทยา  ดีพูน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นายยงยุทธ  หล่อทอง
 
1. นางสาวยุพา  จะโรจร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 18 1. นางสาวชลลดา  คำอินทร์
2. นางสาวปนัดดา  สุขส่ง
3. นางสาวพรทิพย์  จันดากร
 
1. นางมัณฑนา  สิงห์สุข
2. นางสาวทัศนีย์  ทวีธรรม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทาทอง
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรรณทวี
 
1. นายพิริยะ  หัดประโคน
2. นางสาวปิยนุช  จันโท
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์งาม
2. นางสาวบดีศร  วงศ์ประเทศ
 
1. นายสุวิทย์  สิงห์ดง
2. นายปรีชา  ประชุมวงศ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 26 1. เด็กชายธนชัย  บุญหนัก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สายทอง
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  มาลัยผ่อง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พะวะรัมย์
2. เด็กชายอดิศร  ศรีสังขา
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นายพรศิริ  ศรีลา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฤทัยชนน์  ถุงจันทร์
2. นายอนุสิทธิ์  ปิกะนัง
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวณัชชา  คูนลาน