สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวนริศรา  อินทโร
 
1. นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงปรารถนา  พรหมคุณ
 
1. นางกนกวลัย  รัตรีพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พินิจกิจ
2. เด็กหญิงสุธีมน  แอนโก
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วศรี
 
1. นางสุบิน  ศรภักดี
2. นางสาวยุพา  จะโรจร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุทา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.94 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกริชเพชร  รุ่งเรือง
2. เด็กชายนริศ  ลำภา
 
1. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงศ์ประเทศ
2. เด็กชายนัทธพงค์  กงเเก้ว
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภักดี
4. เด็กหญิงวิภาณี  วงละคร
5. เด็กหญิงอรปรีญา  เเก้ววงษา
 
1. นางชณัฐดา  ผาคำ
2. นายกชกร  กุลชรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญต่อ
2. นางสาวกัญญารัตน์  กงแก้ว
3. นางสาวณิชกานต์  กกเปือย
4. นางสาวพรรณนิภา  กัณหาทิพย์
5. นายพรสวรรค์  สุริโย
 
1. นายเอกนันต์  ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
2. นายชัยทวี  แสวงวงค์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.2 เงิน 5 1. นายชัยวัฒน์  สะโสดา
2. นายถาวร  ยอดพงษา
3. นายปฏิพล  เเสงสกุล
4. นางสาวพิมพิไล  ภูทองใบ
5. นางสาวภนิดา  ศรีชาลี
6. นายรณฤทธิ์  เชือมบุญมา
7. นายศักดา  อุดทน
8. นางสาวสมธวัลย์  ครูลินฟ้า
9. นายสราวร  เเอนโก
10. นายสำเร็จ  วรรณทวี
11. นางสาวสุปราณี  จงรักษ์
12. นางสาวอภิญญา  เเสงสกุล
13. นางสาวเขมจิรา  นิยมคุณ
14. นางสาวเจนจิรา  เทนโสภา
15. นางสาวเบญจวรรณ  บุญประเสริฐ
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีกุล
2. นายพิริยะ  หัดประโคน
3. นายปรีชา  ประชุมวงศ์
4. นางสาวปิยนุช  จันโท
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญนำ
 
1. นายมงคล  สมาน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงแพรวพราว  บุญจันทร์
 
1. นายมงคล  สมาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญนำ
 
1. นายมงคล  สมาน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีหา
 
1. นายมงคล  สมาน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวทิพ  บุตรโท
2. นางสาวพรพิมล  เทนสุนา
3. นางสาววราภรณ์  ศรีคำภา
 
1. นายมงคล  สมาน
2. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 12 1. นางสาวปาริชาติ  งามพันธ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายโชคทวี  สาลีนนท์
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 15 1. นางสาวรสริน  ยอดพงษา
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 12 1. นางสาวปวีณ์นุช  วรรณทวี
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สวนหมาก
2. เด็กชายยุทธพิชัย  กันหา
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวณัชชา  คูณลาน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวปภัสสร  สีลาดหา
2. นายเศกติศักดิ์  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางสาวณัชชา  คูนลาน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายมงคล  ไชยวิเศษ
2. นายสหรัถ  ก้อนทอง
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวพรศิริ  ศรีลา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงอัมพร  วรรณทวี
3. เด็กหญิงเรไร  พาพรหมมี
 
1. นายทวีคูณ  พันพิพัฒน์
2. นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์