สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทพธานี
2. เด็กชายอภินันท์  เเสวงทรัพย์
 
1. นางสมพร  นาคถมยา
2. นายชัยทวี  เเสวงวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายอภิศิกดิ์  ชื่นตา
2. เด็กหญิงอรปรียา  พหรมสิทธิ์
 
1. นายมงคล  สมาน
2. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิพล  พานิชชา
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชบุบผา
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันแจ้ง
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงเขมจิรา  โคตรบุดดี
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุ่มมาตย์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  พาบุตร
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวินัย
3. นางสาวกัญญารัตน์  เทพธานี
4. นายจิรครินทร์   คำนึงคง
5. นางสาวจุฑาทิพย์  วิเศษหมื่น
6. นายธนพล   เชื้อวงศ์
7. นางสาวธนิการ์  พรหมเวียง
8. นางสาวปภัสสร  สีลาดหา
9. นางสาวปิ่นผกา  ใหม่คำ
10. นางสาวรัชนีกร  วังสำเภา
11. นางสาวรินรดา  จันทร์ทะโสม
12. นางสาวศิริรัตน์  แก้วปึ
13. นางสาวศิริเกศ  ทราธร
14. นางสาวสุวัจนีย์  เข็มบริบูรณ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา   รสสุนทร
2. นายมงคล  สมาน
3. นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น
4. นางมัณฑนา  สิงห์สุข
5. นางนิตยา  วงศ์หลวง
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ   ทาทอง
2. นางสาวนิศารัตน์   แก้วไทรหยอก
3. นางสาวสุดารัตน์  มังษา
4. นางสาวสุดารัตน์  ปฎิเหตุ
5. นางสาวหทัยภัทร   วาภูธร
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
2. นายมัณฑนา  สิงห์สุข
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุรกรณ์
2. เด็กหญิงณิรากรต์  ขันตี
3. เด็กหญิงรัชนก  ภูมี
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสาวพรศิริ  ศรีลา
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสสร  สีลาดหา
2. นายปิยะวัฒน์  จันทโสม
3. นายพัชร  บุญเหลี่ยม
 
1. นางสาวิตรี  นามวงศ์
2. นางรุ่งอรุณ  มาลัยผ่อง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.5 ทอง 12 1. นางสาวปรียานุช  เเสงสกุล
2. นางสาวอรอนงค์  ประทีป
3. นางสาวเกศเพชร  จีนชัยภูมิ
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางปรียา  ศักดิ์เทวินทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนวพร  พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงภควดี  ทวี
3. เด็กหญิงวิชญารพร  กาละเมฆ
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 7 1. นางสาวนันทวรรณ  นัยนิตย์
2. นางสาวพรนิภา  นาอุดม
3. นางสาววรรณภา  วรรณทวี
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภณิดา  ศรีชาลี
2. นางสาวสุปรานี  จงรักษ์
3. นางสาวอภิญญา  เเสงสกุล
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงษ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร