สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปกป้อง
 
1. นางยุพิน  โสพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวปาณิสรา  ทองหรม
 
1. นายปัญญา  สุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงภิญญดา  สาสาย
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  วรรณทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 8 1. นางสาวมยุรินทร์  คำปลิว
 
1. นายปัญญา  สุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ฤทธิเดช
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  วรรณทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยช่วย
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสวรรณ  นามมะโร
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  โคตธานี
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีบาง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ศิรินู
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายปรัชญา  วงษ์ศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  มวลสุข
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนาวดี  มวลสุข
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงศศิทร  สิมมาทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นางสาวภูษณิศา  บัวหลาย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิรยา  จำปาทิพย์
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริยากรณ์  ทาทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  สารีมา
2. เด็กชายสุรเสกข์  คำบาง
3. เด็กชายอภินันท์  แก้วบับภา
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นางสาวภูษณิศา  บัวหลาย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายปิยะพงษ์  ศรีมังคละ
2. นายพรประภัทร  มุ่งงาม
3. นายวันชนะ  เชาว์ชาญ
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นางสาวภูษณิศา  บัวหลาย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธานี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวปติมาภรณ์  ดิษฐประสพ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายเอกรัตน์  มหาวงศ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.55 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศินา  มะณีวงค์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวรรณ  อ่อนวรรณะ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐรดา  บังศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอุบลวรรณ  ดวงเพ็ง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  ภูติยา
2. เด็กชายชินวัตร  บัวแก้ว
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
2. นายณัชนนท์  เวียงนนท์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวปภัสสร  บัวแก้ว
2. นายพายุพัฒน์   พิมพาวัตร
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
2. นายณัชนนท์  เวียงนนท์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษณะ  สายสมร
2. เด็กชายชินวัตร  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทรา
2. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  คันสอน
2. เด็กชายทิวากร  กองพิมพ์
3. เด็กชายศุภวัฒน์  พากุดเลาะ
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นายคมสันต์  เสาวโค
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตะวัน  อาจสมัย
2. นายพายุพัฒน์  พิมพาวัตร
3. นายวรสิทธิ์  สารสุข
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นายคมสันต์  เสาวโค
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นายณัฐพล  ศรีรักษา
2. นายต้นกันยา  บุญรอด
3. นายธีรวัฒน์  แก้วคำปอด
4. นางสาวนิโลบล  ปัญญา
5. นายวรวุฒิ  ด้วงทอง
6. นางสาวเกศกนก  เรืองรอง
 
1. นางสาวนงลักษ์  ไชยพงศ์
2. นางวารุณี  ทำนา
3. นางสาวอรทัย  กันหาวัน