สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 8 1. นางสาวมยุรินทร์  คำปลิว
 
1. นายปัญญา  สุวรรณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวปติมาภรณ์  ดิษฐประสพ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายเอกรัตน์  มหาวงศ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  ภูติยา
2. เด็กชายชินวัตร  บัวแก้ว
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
2. นายณัชนนท์  เวียงนนท์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษณะ  สายสมร
2. เด็กชายชินวัตร  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทรา
2. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์