สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปกป้อง
 
1. นางยุพิน  โสพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงภิญญดา  สาสาย
 
1. นางทัศนีย์วรรณ  วรรณทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธานี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐรดา  บังศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวปภัสสร  บัวแก้ว
2. นายพายุพัฒน์   พิมพาวัตร
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
2. นายณัชนนท์  เวียงนนท์