สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำนิล
 
1. นางสาวราตรี  เชื้อทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบูรณ์ฉาย  เกศไชโยโตมั่นคง
 
1. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์ภักดี
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกํญญารัตน์จ  จันทะเหลา
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงนภา  ศิรินัย
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจิญเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประไพพัตร  นามไพร
 
1. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญา  พรหมจันทร์
 
1. นางอรุณวัฒนา  สงค์พิมพ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปริตัง
2. เด็กหญิงวสุนธรา  ถาวร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเภา
 
1. นางอรุณวัฒนา  สงค์พิมพ์
2. นางมัชติกาล  ทะวะบุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทวีชาติ
2. นางสาวปิลันธร  สมศักดิ์
3. นายอรรถชัย  กอนรัมย์
 
1. นางนีรนุจ   บริสัย
2. นางมัชติกาล  ทะวะบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  จังอินทร์
2. เด็กชายสมโชค  สุกใส
 
1. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลำไพ  บุญวัง
2. นางสาวอาทิตยา  มาลา
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทราพร  บุญเติม
 
1. นายภูริภัทร  มุขประดับ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายมนัสพร  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวพยอม   เผ่าพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  โนนกลาง
2. เด็กหญิงอนัญญา  สัมโย
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรศักดิ์  จังอินทร์
2. นางสาววรรณฑิกาญจน์  ทองปัญญา
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
2. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุนิสา  คุชิตา
 
1. นางกาญจนา  หาดคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายสราวุธ  แสงสว่าง
 
1. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันลาสัย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สู่โนนกลาง
3. เด็กหญิงบุญยานุช  ยิ่งมีดี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณทิตย์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวณัฏฐ์วริน  ศัตรูพินาศ
2. นางสาวอาภาพร  ปัจจุสนันท์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกนภัส  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวมลาภรณ์  เฟื่องบุญ
3. นางสาววิไลพร  สวนไผ่
4. นางสาวสุวรรณา  แก้วพงงา
5. นางสาวอุทัยวรรณ  ลาภูตะมะ
 
1. นางสาวสังวาลย์  สีดา
2. นางสาวมณีรัตน์  สีโสด
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 5 1. นางสาวทัดดาว  บุษบา
2. นายพีรพัฒน์พล  สืบสิงห์
3. นายภูวนาท  ยอดสิมมา
4. นายสุรชัย  หงษ์ทอง
5. นางสาวอัญชุลีกร  อ่อนเงิน
 
1. นางสาวณัฏฐ์วริน  ศัตรูพินาศ
2. นางชิสามาตา  กัณหา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปติพัฒน์  ตรีแก้ว
2. เด็กหญิงปิตรัตน์  ลอนตรง
 
1. นางสุพิชญา  ตรีชนะสมุทร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมวิชัย
2. นายวรวิทย์  อมรวัฒนานุกูล
 
1. นางเรไร  สงค์พิมพ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วตัน
2. เด็กหญิงศิริธาร  นามไพร
3. เด็กหญิงศิริโฉม  ศรีวัง
4. เด็กชายสัภยา  สงคราม
5. เด็กหญิงสุนัณทา  เสาศิริ
6. เด็กหญิงสุภาวณี  มานุสนธ์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ดาวประสงค์
8. เด็กหญิงอรยา  มาวิเศษ
9. เด็กชายอริยะ  ผู้มีสัตย์
10. เด็กหญิงเวธกา  สายแก้ว
 
1. นางนวลละออง  ทัดไทย
2. นางสาวเกษร  ปลั่งกลาง
3. นายสุขสันต์  นามภักดี
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรกฤษ  อินทร์หอม
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โคตพันธ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ
2. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลัดดาวัลลย์  พิมาลัย
2. นางสาวสุภารัตน์  ภู่ดำรง
 
1. นางสาวยอดกัลยาณี  ลับแล
2. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  กฤษวี
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ราชบุญโย
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ไขขุนทด
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  เจียงวง
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  บุตรราช
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรพรรณ  จินละไม
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีรพักต์  ศรีริต
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชญา  ศรีริต
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธ์เจริญ
2. เด็กหญิงอาริญาพร  แสงจันทร์
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
2. นายอนุวัตร  สายเสน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชา  รูปสูง
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสวรส  จันทร์แจ้ง
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนปาง
2. เด็กชายภูมิรัตน์  แก้วละมุล
3. เด็กชายศุภมิตร  ศรีวัง
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
2. นายธงชัย  ใจมนต์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวผุสชา  อินทะศรี
2. นางสาวมัลลิกา  ศรีชาลี
3. นางสาวศรัณยา  กาเผือกงาม
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
2. นายธงชัย  ใจมนต์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  พรหมจันทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาญธวัช  นวลอินทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ้ยสวี
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนางสาวพัชริดา  พรหมจันทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เชื้อทอง
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสายฝน  ไชยบำรุง
 
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินกร  มียิ่ง
 
1. นายธนาพร  มั่งมี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยณรงค์  ประสงค์
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสรวงสรรค์  นาคยุติ
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 8 1. นางสาววรวรรณ  นพเกตุ
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สระทอง
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญธวัช  นวลอินทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ้ยสวี
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสมพร  สมบัติวงศ์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สิงห์สกล
3. เด็กชายกันต์พงษ์  พลเยี่ยม
4. เด็กชายกู้เกียรติ์  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายชัยพร  จังอินทร์
6. เด็กหญิงฐิติมา  สมโภชน์
7. เด็กหญิงณพัชชา  วิเศษชาติ
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์เจริญ
9. เด็กชายดนุสรณ์  วงษ์เจริญ
10. เด็กหญิงธัญญา  พรหมจันทร์
11. เด็กหญิงธัญมน  แก่นสาร
12. เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยสน
13. เด็กชายนิติศาสตร์  โคตพันธ์
14. เด็กหญิงปวีณา  บุญชม
15. เด็กชายปิ่นเพชร  บุตรดี
16. เด็กชายปุญญพัฒน์  สีหวงษ์
17. เด็กหญิงพลอยไพริน  ตาทอง
18. เด็กชายภานุวัฒน์  โคตระบาล
19. เด็กชายภูมิพัฒน์  นันตา
20. เด็กหญิงละอองชร  วงษ์วัง
21. เด็กหญิงลักษิกา  ยอดอาจ
22. เด็กหญิงวรัญญา  ชาชมราช
23. เด็กหญิงวสุนธรา  ถาวร
24. เด็กหญิงสุธาสินี  โนนกลาง
25. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีประเสริฐ
26. เด็กหญิงสุภาพร  สระทอง
27. เด็กหญิงสุภาวิณีย์  ศรียันต์
28. เด็กหญิงสุภาวิตา  บรรพตะธิ
29. เด็กหญิงสุมาลี  ทาสา
30. เด็กหญิงอรทัย  ศรีจันทร์ดี
31. เด็กหญิงอรุณกมล  เวหล
32. เด็กหญิงอังศุมาลี  ทองปัญญา
33. เด็กหญิงอินธุอร  ศรีสุข
34. เด็กชายเทพทัต  จังอินทร์
35. เด็กชายเอกราช  วิเศษชาติ
36. เด็กชายไทคูน  ชารีงาม
 
1. นายนิกร   จันทะสาร
2. นายธงชัย  ใจมนต์
3. นายสมหมาย  เวียงสิมา
4. นายวัฒนา  จันทา
5. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  สมัญ
2. นายครรณชิต  สุจิตร
3. นางสาวจารุพร  อินทร์แก้ว
4. นางสาวฐิติวรดา  ทองลาด
5. นางสาวณัฐกานต์  บุญโย
6. นายณัฐพงษ์  ไชยบำรุง
7. นางสาวทัศนีย์  ภูสีนวน
8. นายธนาวุฒิ  ปัดชา
9. นางสาวธัญญลักษณ์  ปุญญา
10. นางสาวธันยพร  พุ่มปาน
11. นายนพณัฐ  วงษ์เจริญ
12. นายบัณฑิต  บัววงค์
13. นางสาวภึรดา  คุนาคม
14. นายภูธร  อาจจิตร์
15. นางสาวราตรีชล  ทำมา
16. นางสาวฤดี  จังอินทร์
17. นางสาวลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
18. นางสาววรรณฑิกาญจน์  ทองปัญญา
19. นางสาวศศิธร  อิ่มสมบัติ
20. นางสาวสายฝน  ไชยบำรุง
21. นายสุกฤต  ทองสุทธิ์
22. นางสาวสุกัญญา  เนื่องวงษา
23. นางสาวสุดารัตน์  บุตรราช
24. นายสุทัศน์  เหลาสี
25. นายสุริยันต์  อำตำงาม
26. นางสาวอฑิตยา  มาลา
27. นางสาวอรสา  สุรินทร์
28. นางสาวอาภาพร  รำไทสงค์
29. นางสาวอารียา  บัวบาล
30. นายไกรวิชญ์  ดวงนิล
31. นายไพฑูรย์  กองแก้ว
 
1. นายนิกร   จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายธงชัย  ใจมนต์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงชญาดา  จันทะเหลา
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพโสดา
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีสัน
5. เด็กหญิงลลิตา  ต่างทอง
6. เด็กหญิงสิริลาวรรณ  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงอัญชลี  สาลี
 
1. นางสาวอมรรัตน์   พิเลิศ
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายนิกร  จันททะสาร
4. นายอนุวัตร  สายเสน
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  หนองบัว
2. นางสาวนพมาศ  คำสุข
3. นางสาวพัชริดา  พรหมจันทร์
4. นางสาวศุภาวีร์  พุฒิชัยสิทธิ์
5. นางสาวสุภาพร  จันทะเหลา
6. นางสาวอรปรียา  แสงสุดตา
7. นางสาวเพ็ญวิภา  โพธิ์แสน
 
1. นางสาวอมรรัตน์   พิเลิศ
2. นายอนุวัตร  สายเสน
3. นายธงชัย  ใจมนต์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอริศราวรรณ  จำเริญ
 
1. นางสาวนัยนา   อภัยศรี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญหลาย  ไกรพนม
 
1. นางสาวนัยนา   อภัยศรี
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิยะดา  ขันติวงค์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
2. นางอรุณวัฒนา  สงค์พิมพ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาภรณ์  ปริญ
2. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวอภิพร  แก้วจันทร์
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
2. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายกัมปนาต  พงษ์ยศ
2. เด็กชายณัชนน  พ่อไชยราช
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
2. นายธงชัย  อสิพงษ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.11 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  มังษะชาติ
 
1. นางสุกานดา  ธานี
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายกฤษณุพงษ์  กรวัฒนะ
2. นางสาวจริญญา  คนคง
 
1. นางสาวสรณี  ศิรินัย
2. นางสุกานดา  ธานี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นายปิยวัฒน์  จังอินทร์
2. นายวัชรพล  สมบัติ
 
1. นางสาวสรณี  ศิรินัย
2. นางสุกานดา  ธานี
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  แก้วนารินทร์
2. นางสาวปนัดดา  โสภา
3. นางสาวภัสรา  อินตนัย
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  หลักคำ
2. นางสาวสุรัตนา  เวียงคำ
3. นางสาวอารัรัตน์  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  จักสาร
2. นางสาวสุทามาศ  มงคลแก่นทราย
3. นางสาวอรรวรรยา  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นายวัฒนา  จันทา
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฌามณี  คำศรี
2. นายสุกฤต  พวงยอด
3. นางสาวเพรชรา  อารีเอื้อ
 
1. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรายุ  สมบัติ
2. นายชาญะวัช  นวลอินทร์
3. นางสาวทัศนวลัย  มานุสนธิ์
4. นายธวัชชัย  จันดี
5. นางสาวนิตยา  ศรีสุข
6. นางสาวพัชติยา  พงษ์สุระ
 
1. นางอำพัน  ทองพีระ
2. นายบุญนิสา  ผักไหม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรศิริ  ทุมมากรณ์
2. นายภูมินทร์  จังอินทร์
3. นางสาวอรปรียา  อินทร์แก้ว
 
1. นางอำพัน  ทองพีระ
2. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง
 
73 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  จันทร์ทำ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีชัย  วงศ์ดี
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  จันทร์ทำ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงศ์  ทองด้วง
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา