สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์ภักดี
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทราพร  บุญเติม
 
1. นายภูริภัทร  มุขประดับ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุนิสา  คุชิตา
 
1. นางกาญจนา  หาดคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายสราวุธ  แสงสว่าง
 
1. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรกฤษ  อินทร์หอม
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โคตพันธ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ
2. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญหลาย  ไกรพนม
 
1. นางสาวนัยนา   อภัยศรี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิยะดา  ขันติวงค์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางนีรนุจ  บริสัย
2. นางอรุณวัฒนา  สงค์พิมพ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายกัมปนาต  พงษ์ยศ
2. เด็กชายณัชนน  พ่อไชยราช
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ดง
2. นายธงชัย  อสิพงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายกฤษณุพงษ์  กรวัฒนะ
2. นางสาวจริญญา  คนคง
 
1. นางสาวสรณี  ศิรินัย
2. นางสุกานดา  ธานี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นายปิยวัฒน์  จังอินทร์
2. นายวัชรพล  สมบัติ
 
1. นางสาวสรณี  ศิรินัย
2. นางสุกานดา  ธานี