สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลำไพ  บุญวัง
2. นางสาวอาทิตยา  มาลา
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายมนัสพร  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวพยอม   เผ่าพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 5 1. นางสาวทัดดาว  บุษบา
2. นายพีรพัฒน์พล  สืบสิงห์
3. นายภูวนาท  ยอดสิมมา
4. นายสุรชัย  หงษ์ทอง
5. นางสาวอัญชุลีกร  อ่อนเงิน
 
1. นางสาวณัฏฐ์วริน  ศัตรูพินาศ
2. นางชิสามาตา  กัณหา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  เจียงวง
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสวรส  จันทร์แจ้ง
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสรวงสรรค์  นาคยุติ
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญธวัช  นวลอินทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.11 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  มังษะชาติ
 
1. นางสุกานดา  ธานี
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย