สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  แสงจันทร์
 
1. นายวิญญู  สายลุน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 13 1. นายสมพล  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิศโหล
 
1. นายวิญญู  สายลุน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจิตรา  แก้วละมุน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงอริสา  เตชะ
 
1. นายวิญญู  สายลุน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 7 1. นางสาวเพ็ญนภา  น้อยสิม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสิทธิกัณฑ์  มุ่งก่ายกลาง
 
1. นายวิญญู  สายลุน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปวีณา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ขยัน
 
1. นายวิญญู  สายลุน
2. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิศโหล
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยวงษ์
 
1. นายวิญญู  สายลุน
2. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
2. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเด็กหญิงพันธ์นิดา  สมเพ็็ชร
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวอภัสรา  จันทร์ตา
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรี  มณีธรรม
2. เด็กหญิงอริสา  เตชะ
3. เด็กหญิงไอลดา  แก่นจันทร์
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 1. นางสาวนรินทร์  อินทร์ตา
2. นางสาวปสิตา  คำเสียง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองคำ
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุณิษา  ทองสุมาตร
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาวแสงเดือน  อนาครัมย์
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุภาทิพย์
3. เด็กชายอิสระพงษ์  อินทร์ตา
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายศศินันท์  ทองสาย
2. นางสาวศิริยากร  แหวนเงิน
3. นางสาวอินทิรา  อินทรทัศน์
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายอินทรีย์  จันทรสาขา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.25 เงิน 5 1. เด็กชายชาญณรงค์  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงณัฐมล  แหวนวงค์
3. เด็กหญิงอภิสรา  เตชะ
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 6 1. นางสาวดวงนภา  มาลา
2. นางสาวบุญพิทักษ์  อินทร์ตา
3. นางสาวสุภาวดี  บุญทัน
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงวงตะวัน  แหวนเงิน
3. เด็กชายอภิชัย  คำทา
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
2. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.7 ทองแดง 6 1. นายจิรวัฒน์  อินทร์ตา
2. นายภูวไนย  สุโพธิ์เนิน
3. นายอนันตศักดิ์   ภูหอม
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
2. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  คำเสียง
2. เด็กชายยศกร  ฝั้นสีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอินทรีย์  จันทรสาขา
2. นายดนัย  ภูฉายา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิกา  แหวนเงิน
2. นางสาวชุติมา  ชัยสีหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอินทรีย์  จันทรสาขา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศกร  อินทร์ตา
2. เด็กชายสินชัย  ทองก่ำ
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมงคล  คำเสียง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทะคุณ
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนาพร  ชวดสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ยาจิตร
4. เด็กหญิงอินธิรา  จันอุษา
5. เด็กหญิงไอลดา  แก่นจันทร์
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
2. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -    
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 -    
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 -    
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 7 1. เด็กชายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.14 ทอง 4 1. เด็กชายทินภัทร  ทองกำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทร์ตา
 
1. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
2. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 1. นายขวัญชัย  อินทร์ตา
2. นางสาวสุธินี  แว่นจง
 
1. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
2. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพันธ์นิดา  สมเพ็ชร์
2. นางสาวเจวริน  ไชยสน
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐภรณ์  แก่นจันทร์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เหมือนชอบ
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิง.  .
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณิภา  อินทร์ตา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  พลแก้ว
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกร  อินทร์ตา
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวววรณิภา  อินทร์ตา
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  อินทร์ตา
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชาย.  .
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชาย...  ...
 
1. นาย...  ...
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุภาวดี  บุญทัน
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
3. เด็กหญิงนัฐนันท์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  มาลาศรี
5. เด็กหญิงนิตยา  มาลาศรี
6. เด็กหญิงประกายฟ้า  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงไพรินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.57 ทอง 4 1. นางสาวพลอยสุดา  แกรดำ
2. นางสาวรัตติกาล  คำเพ็ง
3. นางสาวราณี  นรดี
4. นางสาวสมพร  อินทร์ตา
5. นางสาวอภิสรา  สีดำ
6. นางสาวเกษสุดา  พวงจำปี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายวิทยา  ธรรมบุตร
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณจนา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  กาทอง
5. เด็กชายธนกร  อินทร์ตา
6. เด็กหญิงนัฐนันท์  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงนิตยา   มาลาศรี
8. เด็กหญิงประกายฟ้า  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  พรมลิ
10. เด็กหญิงปาณมินท์  นรดี
11. เด็กชายมงคล  คำเสียง
12. เด็กชายมนตรี  พลนารี
13. เด็กหญิงวิชญาดา  คำเสียง
14. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญทัน
15. เด็กชายอิทธิ  อินทร์ตา
16. เด็กหญิงไพรินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
5. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  คำเสียง
2. นางสาวชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
3. นายชินวัตร  ทองกำ
4. นางสาวฐิติพร  ศิริบรรณ์
5. นางสาวนางสาวพลอยสุดา   แกรดำ
6. นายมงคล  ทองก่ำ
7. นางสาวมะลิวัลย์  คำทา
8. นางสาวรัตติกาล  คำเพ็ง
9. นางสาวราณี  นรดี
10. นางสาวสมพร  อินทร์ตา
11. นางสาวสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
12. นายอนุชาติ  เปาะเชื้อจีน
13. นางสาวอภิสรา   สีดำ
14. นายอัครเดช  ชัญชะนันท์
15. นางสาวอุไรพร  คำเสียง
16. นางสาวเกษสุดา  พวงจำปี
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
4. นายวิทยา  ธรรมบุตร
5. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาวุฒิ  สีสัน
2. นายสวภัทร   ทองก่ำ
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นายดนัย  ภูฉายา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชุมพล
3. เด็กหญิงวารุณี   ทัศน์จันดา
 
1. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทะคุณ
2. นางสาวสาลินี  คำเสียง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองดี
 
1. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมงคล  คำเสียง
2. เด็กชายวีรพัฒน์  คำบุดดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.44 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษนัย  นรดี
2. เด็กหญิงนาติกา  เทพณรงค์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  สุขล้น
2. เด็กชายพัชรพล  สร้อยเพชร
3. เด็กชายสุวิทย์  ระยับศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินวัตร  ทองก่ำ
2. นายปรินทร  อินทร์ตา
3. นายอนุสรณ์  แหวนเงิน
 
1. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายกวีวัตน์  แหวนเงิน
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 4 1. เด็กชายธีรนัย  ทองคำ
2. เด็กชายพิฑูร  ทองคำ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมลิ
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 5 1. นายณัฐพล  พรหมลิ
2. นายธัญญารัตน์  อินทร์ตา
3. นายสำเริง  ทองอ้ม
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะคุณ
3. เด็กชายธนาดล  คำเสียง
4. เด็กหญิงนางพญา  อินทร์ตา
5. เด็กหญิงปียนุช  กุลชริด
6. เด็กหญิงพวงทอง  คำเสียง
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
2. นายวิทยา  ธรรมบุตร
3. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนินาถ  อ้นชนบท
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกนิษฐา  บุรีรัตน์
2. นางสาวนิสารัตน์  ม่วงน้อยเจริญ
3. นางสาวสุจิตรา  พรหมลิ
 
1. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายกวีวัตน์  แหวนเงิน
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ศรีจันทร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงไอลดา   แก่นจันทร์
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวณัฐริกา  ยาจิตร
2. นางสาวธนพร  แก้วท้วม
3. นางสาวอุไรวรรณ  แสงมาศ
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
66 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  คำภิโรชัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สีดำ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
67 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรนัย  ทองคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา