สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสิทธิกัณฑ์  มุ่งก่ายกลาง
 
1. นายวิญญู  สายลุน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปวีณา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ขยัน
 
1. นายวิญญู  สายลุน
2. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุณิษา  ทองสุมาตร
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาวแสงเดือน  อนาครัมย์
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายศศินันท์  ทองสาย
2. นางสาวศิริยากร  แหวนเงิน
3. นางสาวอินทิรา  อินทรทัศน์
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายอินทรีย์  จันทรสาขา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศกร  อินทร์ตา
2. เด็กชายสินชัย  ทองก่ำ
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมงคล  คำเสียง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทะคุณ
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ