สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิศโหล
 
1. นายวิญญู  สายลุน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 7 1. นางสาวเพ็ญนภา  น้อยสิม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
2. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวอภัสรา  จันทร์ตา
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 6 1. นางสาวดวงนภา  มาลา
2. นางสาวบุญพิทักษ์  อินทร์ตา
3. นางสาวสุภาวดี  บุญทัน
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.7 ทองแดง 6 1. นายจิรวัฒน์  อินทร์ตา
2. นายภูวไนย  สุโพธิ์เนิน
3. นายอนันตศักดิ์   ภูหอม
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
2. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกร  อินทร์ตา
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว