สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 13 1. นายสมพล  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงอริสา  เตชะ
 
1. นายวิญญู  สายลุน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 1. นางสาวนรินทร์  อินทร์ตา
2. นางสาวปสิตา  คำเสียง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองคำ
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.25 เงิน 5 1. เด็กชายชาญณรงค์  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงณัฐมล  แหวนวงค์
3. เด็กหญิงอภิสรา  เตชะ
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 7 1. เด็กชายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพันธ์นิดา  สมเพ็ชร์
2. นางสาวเจวริน  ไชยสน
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐภรณ์  แก่นจันทร์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เหมือนชอบ
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวววรณิภา  อินทร์ตา
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชุมพล
3. เด็กหญิงวารุณี   ทัศน์จันดา
 
1. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.44 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษนัย  นรดี
2. เด็กหญิงนาติกา  เทพณรงค์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 4 1. เด็กชายธีรนัย  ทองคำ
2. เด็กชายพิฑูร  ทองคำ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมลิ
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 5 1. นายณัฐพล  พรหมลิ
2. นายธัญญารัตน์  อินทร์ตา
3. นายสำเริง  ทองอ้ม
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร