สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  แสงจันทร์
 
1. นายวิญญู  สายลุน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจิตรา  แก้วละมุน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงวงตะวัน  แหวนเงิน
3. เด็กชายอภิชัย  คำทา
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
2. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  คำเสียง
2. เด็กชายยศกร  ฝั้นสีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอินทรีย์  จันทรสาขา
2. นายดนัย  ภูฉายา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนาพร  ชวดสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ยาจิตร
4. เด็กหญิงอินธิรา  จันอุษา
5. เด็กหญิงไอลดา  แก่นจันทร์
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
2. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.14 ทอง 4 1. เด็กชายทินภัทร  ทองกำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทร์ตา
 
1. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
2. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 1. นายขวัญชัย  อินทร์ตา
2. นางสาวสุธินี  แว่นจง
 
1. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
2. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
3. เด็กหญิงนัฐนันท์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  มาลาศรี
5. เด็กหญิงนิตยา  มาลาศรี
6. เด็กหญิงประกายฟ้า  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงไพรินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.57 ทอง 4 1. นางสาวพลอยสุดา  แกรดำ
2. นางสาวรัตติกาล  คำเพ็ง
3. นางสาวราณี  นรดี
4. นางสาวสมพร  อินทร์ตา
5. นางสาวอภิสรา  สีดำ
6. นางสาวเกษสุดา  พวงจำปี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายวิทยา  ธรรมบุตร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณจนา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  กาทอง
5. เด็กชายธนกร  อินทร์ตา
6. เด็กหญิงนัฐนันท์  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงนิตยา   มาลาศรี
8. เด็กหญิงประกายฟ้า  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  พรมลิ
10. เด็กหญิงปาณมินท์  นรดี
11. เด็กชายมงคล  คำเสียง
12. เด็กชายมนตรี  พลนารี
13. เด็กหญิงวิชญาดา  คำเสียง
14. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญทัน
15. เด็กชายอิทธิ  อินทร์ตา
16. เด็กหญิงไพรินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางสาวชื่นกมล  แหวนเงิน
5. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  คำเสียง
2. นางสาวชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
3. นายชินวัตร  ทองกำ
4. นางสาวฐิติพร  ศิริบรรณ์
5. นางสาวนางสาวพลอยสุดา   แกรดำ
6. นายมงคล  ทองก่ำ
7. นางสาวมะลิวัลย์  คำทา
8. นางสาวรัตติกาล  คำเพ็ง
9. นางสาวราณี  นรดี
10. นางสาวสมพร  อินทร์ตา
11. นางสาวสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
12. นายอนุชาติ  เปาะเชื้อจีน
13. นางสาวอภิสรา   สีดำ
14. นายอัครเดช  ชัญชะนันท์
15. นางสาวอุไรพร  คำเสียง
16. นางสาวเกษสุดา  พวงจำปี
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
4. นายวิทยา  ธรรมบุตร
5. นางสาวเจนจิรา  เหมือนชอบ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาวุฒิ  สีสัน
2. นายสวภัทร   ทองก่ำ
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นายดนัย  ภูฉายา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทะคุณ
2. นางสาวสาลินี  คำเสียง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองดี
 
1. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  สุขล้น
2. เด็กชายพัชรพล  สร้อยเพชร
3. เด็กชายสุวิทย์  ระยับศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินวัตร  ทองก่ำ
2. นายปรินทร  อินทร์ตา
3. นายอนุสรณ์  แหวนเงิน
 
1. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายกวีวัตน์  แหวนเงิน
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะคุณ
3. เด็กชายธนาดล  คำเสียง
4. เด็กหญิงนางพญา  อินทร์ตา
5. เด็กหญิงปียนุช  กุลชริด
6. เด็กหญิงพวงทอง  คำเสียง
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
2. นายวิทยา  ธรรมบุตร
3. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนินาถ  อ้นชนบท
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกนิษฐา  บุรีรัตน์
2. นางสาวนิสารัตน์  ม่วงน้อยเจริญ
3. นางสาวสุจิตรา  พรหมลิ
 
1. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายกวีวัตน์  แหวนเงิน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวณัฐริกา  ยาจิตร
2. นางสาวธนพร  แก้วท้วม
3. นางสาวอุไรวรรณ  แสงมาศ
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์