สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  บุญโสม
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวอภิสรา  พันธุ์แสน
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิทักษา
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 19 1. นางสาวสุวรรณภรณ์  พงษ์พิละ
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดม
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.16 เงิน 12 1. นางสาววชิราภรณ์  แรมประชา
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ดวงอาทิตย์
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  เหลืองทอง
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  สายเพชร
2. เด็กหญิงอรทัย  นิสัยกล้า
3. เด็กหญิงเกื้อกูล   จันทร์ชื่น
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชริยา  มัฆวิมาลย์
2. นางสาวฐิติมา  จันทร์เกษ
3. นางสาวนุชนาฏ  ประสมบูรณ์
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสนสอน
2. เด็กหญิงวรารัตน์   พันธ์คำ
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายธนทัต  ขันแข็ง
2. นางสาวศรีสุดา  ผกาบุตร
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ใบเขียว
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวสุรีย์พร  มูลพันธ์
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายจักรภัทร  ไชยเพ็ชร
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอนดี
3. เด็กหญิงสุทธิดารัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
2. นางสาววัชชิรา  บัวกอ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองสาย
2. นางสาวช่อผกา  ฉิมภู
3. นางสาวทิพวรรณ  เอื้อสามาลย์
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
2. นายธรรมนูญ  สุภเสถียร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวปนัดดา  พรมสุสวรรณ
2. นางสาวสรัลพร  คำหล้า
3. นางสาวอรวรรณ  บัลลังค์
 
1. นางจินตนา  สายป้อง
2. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายบวรภัค  ศรีพล
2. เด็กชายสิรดนัย  ปราบพินาศ
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
2. นางสาววัชชิรา  บัวกอ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกอบชัย  น้อยมิ่ง
2. นายธนวัฒน์  พรชัยวัฒนากร
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
2. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายแทนไทย  ปักเคทาติ
 
1. ว่าที่พันตรีสมศักดิ์  ชมจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เป้งทอง
2. เด็กหญิงมาลีวัลย์  วันนา
3. เด็กหญิงสิดาพร  สังขะพงษ์
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางสาวนัฐธิดา  นพพันธ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐชา  ชัยพิมล
2. นายนครินทร์  จันดวง
3. นางสาวเปรมาดี  นอบน้อม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
2. นางสาวปวีณา  โพธิ์ทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภาพร  เมืองอินทร์
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญประสพ
3. เด็กชายอัษฎา  หาจักร์
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางสาวนัฐธิดา  นพพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 11 1. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์วัตร
2. นางสาวพุฒิพร  หลักทอง
3. นางสาวสุพัตรา  บุญวงศ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
2. นางสาวปวีณา  โพธิ์ทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุสุมา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ยอดระยับ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลาสีมา
 
1. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย
2. นางสาวนงลักษณ์  ทับทิม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพัชรพล  คงยศ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศรี
3. นายสุรเชษฐ์  บุญสร้อย
 
1. นางสาวจริญญา  ไชยโคตร
2. นางสาวนงลักษณ์  ทับทิม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 1. เด็กชายกรรธิมา  จันทภรณ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วังนาทัน
3. นายอิทธิชาติ  มัฆะเนมี
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.3 ทอง 5 1. นางสาวกัญญนันทณ์  สมคะเน
2. นางสาวรัตติยาภรณ์  ไชยเพ็ชร
3. นางสาวเกษศิริลักษณ์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชุมต้น
2. เด็กชายศุภกฤต  ตู้จำรูญ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.14 เงิน 10 1. นายภานุพงศ์  เครือบุตร
2. นายอธิบดี  สีตระการ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยแก้ว
2. เด็กชายประจักษ์  แก้วกล้า
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.16 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายวรากร  วรวรรณ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลณัฐ์  คำภา
2. เด็กหญิงจินดาหรา  โคตรวงค์
3. เด็กหญิงญาณิศา  สีมา
4. เด็กหญิงวรัญญา  ผลปราชญ์
5. เด็กหญิงศุภมาส  เสนสนาม
 
1. นางวรรณวิภา  วิจบ
2. นางระวินันท์  สอพองโชติหิรัญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 1. นางสาวกีรติ  พงษ์พีระ
2. นางสาวนริศรา  สายเพ็ชร
3. นางสาวปิยพร  ปราบภัย
4. นางสาวพัชญ์สินี  ปิยะวงษ์
5. นางสาวโศรยา  อำคา
 
1. นางวรรณวิภา  วิจบ
2. นางจริญญา  ศิลาบุตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วรรณมล
 
1. นางวรรณวิภา  วิจบ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุมินตรา  แพงศรี
 
1. นางวรรณวิภา  วิจบ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีบุญ
2. เด็กชายธีรภัทร  ปราบภัย
 
1. นางระวินันท์  สอพองโชติหิรัญ
2. นางวรรณวิภา  วิจบ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 16 1. นางสาวพัชราภรณ์  สายเนตร
2. นายศุภกฤต  ด้วงแก้ว
 
1. นางระวินันท์  สอพองโชติหิรัญ
2. นางสาวพัชรินทร์  ศีลให้อยู่สุข
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงว่านน้ำ  นามวงษ์
 
1. นายอิสเรวัตตะ  ดิษสรัตนวงษ์
2. นางปาณีสรา  เดือนเมษ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  คำนัน
2. นายมังกรทอง  พันธเสน
 
1. นางปาณิสรา  เดือนเมษ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อุทุม
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นายเกียรติศักดิ์  ขันธ์เงิน
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิตยา  เขียนวงศ์
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 7 1. นางสาวสุกานดา  ไชยสินธ์
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายภาณุวัฒน์  พันธ์คำ
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  โนนเภา
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวธันยาภรณ์  บุญธรรม
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายจักรภัทร์  ไชยเพชร
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัชติยา  น้อยมิ่ง
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุรารส
2. เด็กชายนันทโชค  ด้วงนิล
3. เด็กชายพรสุข  ศรีใส
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวพัชริดา  แรกเรียง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภรัณยา  โตอนันต์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  บุญหวาน
3. นางสาวสุวธิดา  เกมะยุรา
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวชลธนิจ  ศรีสัจธรม
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายยศกร  แนวมั่น
2. เด็กชายวุฒิไกร  จิตราวานิชกุล
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางปฏิมา  วงษ์แสวง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายชนะไชย์  เลิศสงคราม
2. เด็กชายพงษ์วัฒน์  สังข์ภักดี
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางปฏิมา  วงษ์แสวง
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 1. นายณรงค์ศักดิ์  ธิประเทศ
2. นายนราธิป  สุทธภักดี
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางปฏิมา  วงษ์แสวง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.78 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  พรหมจักร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมรัตน์
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนพรรณ  พันธ์เพ็ง
2. นางสาวนันธิญา  สาริดดี
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวจุไรรัตน์  สังภักดี
2. นายวิชัย  ตาดไธสงค์
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายฐิติวัฒน์   ทองบุญ
2. เด็กชายณัฐพล   ทองบุญ
3. เด็กชายอนุชิต   ดวนใหญ่
 
1. นางนิภาภรณ์   ศิรินัย
2. นางสาวสุภาภรณ์   นวลใส
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอนงค์   ยิ้มไธสง
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญธรรม
3. นางสาวโชคชัย  สืบราช
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส
2. นางนิภาภรณ์  ศิรินัย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกกาญจน์  ประดาสุข
2. นางสาวดวงฤทัย  จันสุกใส
3. นางสาวทิพวรรณ  คำนัน
 
1. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
2. นางวรรณวิภา  วิจบ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงศรี
2. เด็กชายธัญพิสิทธ์  แถวทัศน์
3. เด็กชายวุฒินันท์  นามธรรม
 
1. นายบดินทร์ฺ  นึกชอบ